BOKSLUTSKOMMUNIKÉ   Januari – December 2019

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ   Januari – December 2019

HÖGSTA NIVÅN HITTILLS PÅ KUNDAKTIVITETER OCH FOKUS PÅ KOMMERSIALISERING

Finansiellt sammandrag:

Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 882 tkr (502 tkr för motsvarande kvartal 2018)
 • Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 83 tkr (0)
 • Rörelseresultatet blev -7 216 tkr (-6 933)
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,27)

Första till fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 143 tkr (1 451 tkr för motsvarande period 2018)
 • Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 193 tkr (105)
 • Rörelseresultatet blev -25 995 tkr (-18 238)
 • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,98 kr (-1,61)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019
 • Likvida medel uppgick till 20 194 tkr vid årets slut

Händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Axolot tecknar ytterligare ett provkörningsavtal med slipmassatillverkare i Norge
 • Axolot tecknar provkörningsavtal med
  • kemikalietillverkare i England
  • papperstillverkare Hellefoss Paper i Norge
  • bioraffinaderiet SunPine i Piteå
 • De längre provkörningar som pågår inom rening av hårt förorenade vatten av olika slag respektive tillvaratagande av värdefulla ämnen i avfallsvatten fortsätter att ge goda resultat. Axolot utvärderar tillsammans med de olika kunderna en fortsättning i form av kommersiella projekt.
 • Axolot har genomfört framgångsrika tester för rening av kadmium och andra tungmetaller ur elfilteraska
 • Information om årsstämma 2020 samt ledamöter i Valberedningen
 • Extra bolagsstämma för inval av ny styrelseledamot, tillika styrelseordförande

Väsentliga händelser efter periodens slut

Inga väsentliga händelser efter periodens slut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Landfors, CEO Axolot Solutions, tel: 072 198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl 08:00 CET.

 

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.