DELÅRSRAPPORT  Januari – Mars 2020

DELÅRSRAPPORT  Januari – Mars 2020

AXOLOTS DEFINIERADE TEKNISKA PLATTFORM TAR FORTSATT FORM I BEFINTLIGA OCH NYA SPÄNNANDE KUNDPROJEKT

SAMMANDRAG AV FÖRSTA KVARTALET 2020

Finansiellt

  • Nettoomsättningen uppgick till 725 tkr (169 tkr för motsvarande kvartal 2019)
  • Övriga intäkter uppgick till 446 tkr (0), vilket avser fortsatt bidrag från finländsk jordbruksmyndighet till ett framgångsrikt reningsprojekt som inleddes under 2019
  • Rörelseresultatet blev -6 237 tkr (-5 669)
  • Nettoresultat per aktie uppgick till -0,24 kr (-0,21)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

  • Mot bakgrund av det kraftigt försämrade marknadsläget, som en följd av Covid-19 viruset, fattade styrelsen i Axolot Solutions i mars månad beslut om ett åtgärdspaket för att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna. De konkreta åtgärderna innefattar framförallt personalneddragningar och minskade konsultuppdrag. Provkörningar kommer dock att fortsätta utföras och Axolot avser ha en beredskap för att kunna börja leverera kommersiella anläggningar så snart marknadsläget tillåter. 
  • Som en del av åtgärdspaketet beslutade styrelsen att vissa roller i ledningsgruppen ska samordnas. Detta innebär att forskningschef Martin Ragnar tar över som ny VD för Axolot, senast från augusti 2020, och att rollen som CTO kommer att utgå. Marie Landfors och Daniel Holm kommer därmed att lämna Bolaget efter uppsägningstidens slut.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser efter kvartalets slut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Landfors, CEO Axolot Solutions, tel: 072 198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions, tel: 070 817 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com 

 

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.