Extra bolagsstämma i Axolot godkände styrelsens beslut om nyemissioner

Extra bolagsstämma i Axolot godkände styrelsens beslut om nyemissioner

Vid dagens extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 9 november 2020 om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt en riktad nyemission avseende garantiersättning. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Villkoren för företrädesemissionen i sammandrag

 • Nyemissionen omfattar högst 26 503 948 aktier, och kan inbringa bolaget ca 25.2 MSEK vid full teckning.
 • Företrädesrätt för aktieägarna 1:1, varje befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie.
 • Emissionskursen är 0,95 SEK per aktie. 
 • Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser (5 MSEK) och emissionsgarantier (15 MSEK) till sammantaget 20 MSEK, det vill säga ca 79,4 procent.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

 • Sista dagen för handel med aktien inklusive teckningsrätt är den 1 december 2020.
 • Första dag för handel med aktien exklusive teckningsrätt är den 2 december 2020.
 • Avstämningsdag är den 3 december 2020. 
 • Teckning av aktier med och utan företrädesrätt sker under perioden 8 – 22 december 2020.
 • Handel med teckningsrätter sker under perioden 8 – 18 december 2020. 
 • Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) sker från och med den 8 december 2020 fram till dess att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske vecka 3 (11-15 januari) 2021. 
 • Utfallet i nyemissionen beräknas offentliggöras omkring den 29 december 2020.

Riktad nyemission till emissionsgaranter

Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut om en riktad nyemission av högst 790 000 aktier avseende garantiersättning.

Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om ca 5 MSEK från befintliga aktieägare, samt emissionsgarantier om ca 15 MSEK. Emissionsgarantiersättningen uppgår till tio procent av det garanterade beloppet. Garantiersättningen erläggs till hälften kontant och till hälften med nyemitterade aktier till avräkningskursen 0,95 SEK. Den kontanta garantiersättningen uppgår till totalt ca 750 000 SEK. Den del av garantiersättningen som betalas med nyemitterade aktier uppgår till totalt ca 789 474 aktier (antalet kan påverkas marginellt genom avrundningseffekter).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lysell, Styrelseordförande, tel: 0703 605 230, mejl: peter.lysell@sharinginsight.com

Anita Haak, CFO, tel 070 17 11 12, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Kommuniké från extra bolagsstämma Axolot 26 nov 2020

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.