Förtydligande angående teckning av optioner

Förtydligande angående teckning av optioner

Av Finansinspektionens insynsregister framgår att teckning skett av 1 060 000 teckningsoptioner i Axolot Solutions Holding AB och att den som genomfört transaktionen är närstående till bolagets VD, Marie Landfors. Bolaget vill förtydliga att det är Axolot Solutions AB, ett dotterbolag till Axolot Solutions Holding AB, som genomfört denna transaktion. Marie Landfors är VD även i dotterbolaget, som därmed är definierat som närstående till henne.

Vid årsstämman 2019 i Axolot Solutions Holding AB fattades beslut om en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Programmet avser emission av högst 1 060 000 teckningsoptioner, med rätt till teckning av samma antal nya aktier i bolaget. Dessa teckningsoptioner kan överlåtas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Axolot-koncernen.

I ett första skede av denna transaktion har dotterbolaget Axolot Solutions AB förvärvat samtliga 1 060 000 teckningsoptioner från moderbolaget Axolot Solutions Holding AB. I enlighet med gällande regler ska denna transaktion mellan bolagen föranleda en rapportering till FIs insynsregister. Rapporteringsplikt för dotterbolaget uppkommer på grund av att dotterbolaget anses vara närstående till en person i ledande ställning i moderbolaget.

Dotterbolaget har alltså anmält teckning av dessa 1 060 000 teckningsoptioner och personen i ledande ställning som har angetts som närstående är VD Marie Landfors. Förtydligandet avser att det är dotterbolaget Axolot Solutions AB som har tecknat optionerna och inte bolagens VD personligen. Om någon person i ledande ställning förvärvar teckningsoptioner i ett andra steg av detta förfarande kommer sådana transaktioner, i den mån och på det sätt reglerna föreskriver, att rapporteras till insynsregistret.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, +46 (0)70 630 8562 eller lennart.holm@lehdab.com


Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions Holding AB

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.