Kallelse till årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl 13:00 i Röda Rummet i Jacob Hansens hus, Hästmöllegränd 5 i Helsingborg.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019;
 • dels anmäla sin avsikt att deltaga till bolaget via post (under adress Axolot Solutions Holding AB, ”Årsstämma”, Hamntorget 3, 252 21 Helsingborg) eller via e-post till info@axolotsolutions.com senast torsdagen den 9 maj 2019.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om biträden (högst två biträden). Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 9 maj 2019 genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd senast den 9 maj 2019.

OMBUD M.M.

Om aktieägare avser företrädas av ombud måste sådant ombud kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.axolotsolutions.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om;
  a.  fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
       koncernbalansräkningen
  b.  disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c.  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om principer för utseende av valberedning
 15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 16. Förslag om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande cirka 40 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår att Ragnar Lindqvist ska väljas till ordförande för årsstämman 2019.

Punkt 9b – Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Aktieägare representerande cirka 40 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor, utan suppleanter.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Aktieägare representerande cirka 40 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Styrelsen ska, utöver vad som angivits ovan, om så påkallas och skriftligen godkänns av en enig styrelse, ha möjlighet till en ersättning med marknadsmässig tariff för att utföra konsulttjänster åt bolaget vilka ligger utanför styrelsens normala uppgifter enligt arbetsordningen.

Ersättning till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Aktieägare representerande cirka 40 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Lennart Holm, Mats Lindstrand, Erica Nobel och Mikael Åbacka, samt omval av Lennart Holm som styrelsens ordförande.

Punkt 13 – Val av revisor

Aktieägare representerande cirka 40 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2020, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Per Jacobsson kommer utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Aktieägare representerande cirka 40 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår att en valberedning tillsätts inför årsstämman 2020 enligt följande förfarande:

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2019 är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden AB och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot av valberedningen ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills tre ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen.

Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska publiceras på bolagets webbplats så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader före årsstämman 2020. Valberedningen har att utse ordförande för valberedningen, med begränsningen att styrelsens ordförande inte kan utses till ordförande för valberedningen.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till en ny valberedning konstituerats. Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningen slutfört sitt uppdrag, inte längre skulle tillhöra en av de röstmässigt största aktieägarna i bolaget ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelsens ordförande, revisorer, arvode till styrelse och revisor samt principer för utseende av valberedning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget.

Punkt 15 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande, bolagsordning. Vid beslut om riktad emission ska teckningskursen fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas, teckningsoptionernas och/eller konvertiblernas marknadsvärde vid tiden för genomförandet av emissionen. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissioner enligt ovan.

Styrelsen föreslår att bolagets verkställande direktör, eller den han utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl avgivna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 16 – Förslag om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Riktad emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Axolot-koncernen (”Incitamentsprogram 2019/2022”) genom emission av högst 1 060 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Axolot Solutions AB. Teckning av teckningsoptionerna ska ske under perioden från den 1 juni 2019 till och med den 15 juni 2019, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 150 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden 13 maj 2019 – 26 maj 2019, dock lägst aktiens kvotvärde. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med 3 september 2022 till och med 17 september 2022. Sedvanliga omräkningsvillkor kommer att vara tillämpliga för teckningsoptionerna. Vid överlåtelse kommer optionerna att omfattas av hembud till Axolot Solutions Holding AB till motsvarande deras fastställda marknadsvärde.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till dotterbolaget vederlagsfritt är att teckningsoptionerna i ett efterföljande steg ska användas för implementering av Incitamentsprogram 2019/2022. Axolot Solutions AB ska då ha rätt att, vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Axolot-koncernen i enlighet med de villkor och riktlinjer som anges nedan, samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra de åtaganden som följer av Incitamentsprogram 2019/2022. Överlåtelser av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid överlåtelsetillfället. Teckningsoptionernas marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell med vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska göras av ett välrenommerat värderingsföretag.

Riktlinjer för tilldelning
Styrelsen för Axolot Solutions Holding AB ska äga rätt att besluta om tilldelning av teckningsoptioner till upp till tio (10) ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Axolot-koncernen i enlighet med följande riktlinjer: 

   Ledande befattningshavare                högst 353 000 teckningsoptioner per befattningshavare

   Nyckelpersoner                                   högst 44 250 teckningsoptioner per befattningshavare

Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Om det totala antalet teckningsoptioner som deltagarna önskar förvärva skulle överskrida det högsta antal teckningsoptioner som kan emitteras enligt Incitamentsprogram 2019/2022, ska en proportionell reducering ske av det antal teckningsoptioner som varje person kan bli tilldelad enligt riktlinjerna ovan. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. En deltagare har rätt att teckna sig för ett större antal teckningsoptioner än vad som anges enligt riktlinjerna ovan och kan bli tilldelad ytterligare teckningsoptioner motsvarande maximalt 70 procent av vad som anges i riktlinjerna ovan om full teckning i programmet inte har skett. Om sådan överteckning sker ska tilldelning göras till de deltagare som önskar att teckna ytterligare teckningsoptioner, pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som de har tilldelats i den första tilldelningen.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att rekrytera och behålla kompetenta nyckelpersoner genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för nyckelpersonerna. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera nyckelpersonerna till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Utspädningseffekt

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 53 000 kronor. Förslaget kan maximalt föranleda en utspädning om cirka 3,4 % av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av Incitamentsprogram 2019/2022 i förhållande till antalet befintliga aktier jämte de aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i koncernen.

Säkringsåtgärder

Några kostnader av betydelse för bolaget förväntas inte teckningsoptionsprogrammet medföra. Av den anledningen planeras inga åtgärder för säkring av programmet att vidtas.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag förutsätter att bolagsstämmans beslut härom biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 26 503 948 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare så begär och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.axolotsolutions.com, senast från och med onsdagen den 24 april 2019, och så även styrelsens fullständiga förslag senast från och med onsdagen den 1 maj 2019. Handlingarna skickas även utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Helsingborg i april 2019

Axolot Solutions Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Lennart Holm, styrelseordförande, lennart.holm@lehdab.com eller

Mårten Olausson, VD, marten.olausson@axolotsolutions.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl 08:00 CET.

Dokument & länkar

Kallelse till Årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Om Axolot Solutions Holding AB

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.