Kallelse till extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB, org. nr 559077-0722 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3 i Helsingborg

Rätt att delta och anmälan till stämman
Den som önskar delta i bolagsstämman ska: 

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 november 2020;
 • dels anmäla sin avsikt att deltaga till bolaget via post (under adress Axolot Solutions Holding AB, ”Bolagsstämma”, Hamntorget 3, 252 21 Helsingborg) eller via e-post till info@axolotsolutions.com senast fredagen den 20 november 2020.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om biträden (högst två biträden). Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 november 2020 genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd den 18 november 2020.

Information med anledning av Covid 19 (coronaviruset)

Axolot Solutions Holding värnar såväl sina aktieägares välbefinnande som deras möjlighet att på bolagsstämman utöva sina rättigheter som aktieägare. För att minska risken för spridning av coronaviruset kommer Bolaget att hålla en kort och effektiv bolagsstämma i syfte att begränsa kontakterna mellan deltagarna. Som ett led i detta kommer inget anförande hållas och ingen förtäring att serveras. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke aktieägare kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas riktlinjer uppmanar Bolaget alla aktieägare att noga överväga möjligheten att delta via ombud. Rekommendationen gäller särskilt för personer som tillhör en riskgrupp samt personer som har sjukdomssymptom, befunnit sig i ett område med smittspridning eller på annat sätt varit i kontakt med någon som kan misstänkas vara smittad med coronaviruset.

Ombud m.m.
Om aktieägare avser företrädas av ombud måste sådant ombud kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.axolotsolutions.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 3. Val av en justeringsperson
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
 8. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

– Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen för Bolaget har den 9 november 2020, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (nedan ”Nyemissionen”). I sammandrag innebär beslutet följande.

 • Nyemissionen omfattar högst 26 503 948 aktier.
 • Företrädesrätt för aktieägarna 1:1, varje befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie. 
 • Emissionskursen är 0,95 SEK per aktie.
 • Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 20 MSEK, d v s ca 79,4 procent.
 • Emissionsgaranterna erhåller ersättning med 10 procent av garanterat belopp varav hälften kontant och hälften i aktier. Styrelsen har beslutat om en riktad nyemission av aktier till garanterna som kommer att framläggas för godkännande på samma extra bolagsstämma den 26 november 2020.

Preliminär tidsplan för nyemissionen:

 • Sista dagen för handel med aktien inklusive teckningsrätt är den 1 december 2020.
 • Första dag för handel med aktien exklusive teckningsrätt är den 2 december 2020. 
 • Avstämningsdag är den 3 december 2020. 
 • Teckning av aktier med och utan företrädesrätt sker under perioden 8-22 december 2020. 
 • Handel med teckningsrätter sker under perioden 8-20 december 2020. 
 • Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) sker från och med den 8 december 2020 fram till dess att Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier, vilket beräknas ske vecka 3 (11-15 januari) 2021.
 • Utfallet i Nyemissionen beräknas offentliggöras omkring den 29 december 2020.

Styrelsens beslut framläggs på den extra bolagsstämman för godkännande.

– Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
Styrelsen för Bolaget har den 9 november 2020, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission av aktier. I sammandrag innebär beslutet följande.

Nyemissionen avser högst 790 000 aktier. Teckningskursen för aktierna är 0,95 kronor per aktie. Teckningsberättigade är de garanter som ingått avtal om emissionsgaranti med Bolaget avseende garanti av nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning och betalning av aktier, antingen genom kontant betalning eller genom kvittning av fordran avseende garantiarvode (givet att förutsättningar för kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen föreligger) ska ske senast den 23 december 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra nyemission av aktier som avtalat arvode till de garanter som garanterat nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna.

Styrelsens beslut framläggs på den extra bolagsstämman för godkännande.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För övriga beslut på dagordningen gäller enkel majoritet av de avgivna rösterna vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 26 503 948. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrig information

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på Hamntorget 3, 252 21 Helsingborg och på Bolagets webbplats, www.axolotsolutions.com och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Helsingborg i november 2020

Axolot Solutions Holding AB

Styrelsen

Ansvariga parter

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Axolot Solutions Holding AB’s nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lysell, Styrelseordförande, mejl: peter.lysell@sharinginsight.com

Anita Haak, CFO, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com

Se även Bolagets pressmeddelande den 9 november 2020 för ytterligare information.

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.