Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 1 juni 2022

Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 1 juni 2022

Idag, den 1 juni 2022, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ), genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition

Årsstämman fastställde Axolot Solutions Holding AB:s (Bolagets) framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, den verkställande direktören och den före detta verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelseledamöterna intill slutet av nästa årsstämma skall vara oförändrade och utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter; samt att styrelsen – utöver vad som har angivits ovan om så påkallas och skriftligen godkänns av en enig styrelse – skall ha möjlighet till en ersättning med marknadsmässig tariff för att utföra konsulttjänster åt Bolaget, vilka ligger utanför styrelsens normala uppgifter enligt arbetsordningen. Det beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att omvälja Peter Lysell, Lennart Holm, Mats Lindstrand, Erica Nobel samt Mikael Åbacka som styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Lysell. Till revisor omvaldes, också i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbyrå Grant Thornton Sweden AB, som meddelat att Håkan Pettersson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman fastställde den instruktion och arbetsordning som valberedningen hade föreslagit inför årsstämman 2022. Valberedningens instruktion och arbetsordning finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor och omfatta en utspädningseffekt om högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissioner enligt ovan.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Kommuniké från årsstämma 2022-06-01

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.