Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 11 maj 2023

Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 11 maj 2023

Idag, den 11 maj 2023, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition

Årsstämman fastställde Axolot Solutions Holding AB:s (Bolagets) framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelseledamöterna intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrade och utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter; samt att styrelsen – utöver vad som har angivits ovan om så påkallas och skriftligen godkänns av en enig styrelse – ska ha möjlighet till en ersättning med marknadsmässig tariff för att utföra konsulttjänster åt Bolaget, vilka ligger utanför styrelsens normala uppgifter enligt arbetsordningen. Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter, samt att omvälja Peter Lysell, Lennart Holm, Mats Lindstrand och Erica Nobel som styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Lysell. Till revisor omvaldes, också i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbyrå Grant Thornton Sweden AB, som meddelat att auktoriserade revisorn Håkan Pettersson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman fastställde den instruktion och arbetsordning som valberedningen hade föreslagit att gälla för dess arbete inför årsstämman 2024. Valberedningens instruktion och arbetsordning finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av kvalificerade personaloptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 30 procent av aktierna och rösterna i bolaget, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget genom utgivande av s.k. kvalificerade personaloptioner (”Personaloptionsprogram 2023/2027”). Programmet ska omfatta högst 5 100 000 kvalificerade personaloptioner som tilldelas deltagarna, omkring 6-8 anställda i bolaget, vederlagsfritt.

Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 1,75 kronor. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader från tilldelningsdagen och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandeperiodens utgång till och med den 31 december 2027. Om deltagaren skulle vara förhindrad att utnyttja intjänade personaloptioner under aktuell period enligt marknadsmissbruksförordningen, andra tillämpliga regelverk eller bolagets interna riktlinjer, ska angiven tidsperiod förlängas med det antal dagar sådan deltagare varit förhindrad att utnyttja personaloptionerna, dock längst till och med den dag som infaller tolv (12) månader efter intjänandetidens utgång.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2023/2027 beslutade årsstämman om riktad emission av högst 5 100 000 teckningsoptioner. Stämman beslutade vidare att godkänna att bolaget direkt eller indirekt får överlåta teckningsoptioner och/eller aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogram 2023/2027 i samband med att personaloptionerna utnyttjas. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier i bolaget till och med den 30 juni 2028.

Vid fullt utnyttjande av personaloptionerna och sådana teckningsoptioner som föreslås ges ut kan antalet aktier och röster i bolaget öka med 5 100 000 aktier och röster, vilket motsvarar cirka 4,1 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Programmet förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor, och omfatta en utspädningseffekt om högst 50% av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissioner enligt ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Kommuniké från årsstämma 2023-05-11

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.