Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 14 maj 2020

Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 14 maj 2020

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition
Årsstämman fastställde Axolot Solutions Holding AB:s (Bolagets) framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.
Arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelseledamöterna intill slutet av nästa årsstämma skall vara oförändrade och utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter; samt att styrelsen – utöver vad som har angivits ovan om så påkallas och skriftligen godkänns av en enig styrelse – skall ha möjlighet till en ersättning med marknadsmässig tariff för att utföra konsulttjänster åt Bolaget, vilka ligger utanför styrelsens normala uppgifter enligt arbetsordningen. Det beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
Huvudägarna Lennart Holm, Mikael Åbacka och Mats Lindstrand meddelade att de tills vidare under 2020 inte avser att ta ut något styrelsearvode.
Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att omvälja Peter Lysell, Lennart Holm, Mats Lindstrand, Erica Nobel samt Mikael Åbacka som styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Lysell.
Till revisor valdes, också i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbyrå Grant Thornton Sweden AB, som meddelat att Håkan Pettersson kommer att utses till huvudansvarig revisor.
Instruktion och arbetsordning för valberedningen
Årsstämman fastställde den instruktion och arbetsordning som valberedningen hade föreslagit inför årsstämman 2020, att gälla fram till och med årsstämman 2021. Valberedningens instruktion och arbetsordning finns tillgänglig på Bolagets hemsida.
Emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma – med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 40 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande, bolagsordning.
Vid beslut om riktad emission ska teckningskursen fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas, teckningsoptionernas och/eller konvertiblernas marknadsvärde vid tiden för genomförandet av emissionen. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissioner enligt ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Landfors, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 072-198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Release

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön.

Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.