Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 18 maj 2021

Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 18 maj 2021

Idag, den 18 maj 2021, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ), genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition
Årsstämman fastställde Axolot Solutions Holding AB:s (Bolagets) framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning avseende räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, den verkställande direktören och den före detta verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelseledamöterna intill slutet av nästa årsstämma skall vara oförändrade och utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter; samt att styrelsen – utöver vad som har angivits ovan om så påkallas och skriftligen godkänns av en enig styrelse – skall ha möjlighet till en ersättning med marknadsmässig tariff för att utföra konsulttjänster åt Bolaget, vilka ligger utanför styrelsens normala uppgifter enligt arbetsordningen. Det beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att omvälja Peter Lysell, Lennart Holm, Mats Lindstrand, Erica Nobel samt Mikael Åbacka som styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Lysell.

Till revisor omvaldes, också i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbyrå Grant Thornton Sweden AB, som meddelat att Håkan Pettersson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen
Årsstämman fastställde den instruktion och arbetsordning som valberedningen hade föreslagit inför årsstämman 2021, att gälla fram till och med årsstämman 2022. Valberedningens instruktion och arbetsordning finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Beslut om ändring i bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring i bolagsordningen för att anpassa ordalydelsen till aktiebolagslagen. Ändringen avser §8 fjärde stycket, där följande text föreslås tas bort: ”dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman dels”. På så vis kommer meningen efter ändringen att lyda som följer: ”Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman.”

Emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma – med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. 

Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande, bolagsordning. Vid beslut om riktad emission ska teckningskursen fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas, teckningsoptionernas och/eller konvertiblernas marknadsvärde vid tiden för genomförandet av emissionen. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissioner enligt ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com
 

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Kommuniké från Årsstämma 2021

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.