Kommuniké från extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 17 november 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 17 november 2023

Idag, den 17 november 2023, hölls extra bolagstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om riktad nyemission till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från större aktieägare, om riktad nyemission av högst 8 252 426 aktier till samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolaget. Förteckning över teckningsberättigade och respektive teckningsrätt framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman samt av offentliggörandet den 27 oktober 2023. Beslutet innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst 412 621,30 kronor. Teckningskursen per nyemitterad aktie är 0,309 kronor, vilket motsvarar stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 27 oktober 2023. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild teckningslista senast idag, den 17 november 2023.

Den riktade nyemissionen är del av den andra tranchen i de riktade emissioner om totalt cirka 15,25 MSEK som offentliggjordes av bolaget den 27 oktober 2023.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från större aktieägare, om riktad emission av högst 4 126 213 teckningsoptioner av serie TO 2 till samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolaget. Förteckning över teckningsberättigade och respektive teckningsrätt framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman samt av offentliggörandet den 27 oktober 2023. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast idag, den 17 november 2023.

För två (2) aktier som tecknas i den riktade nyemission som beslutades på extra bolagsstämman idag, ges rätt att teckna en (1) teckningsoption. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 5 maj 2025 till och med den 19 maj 2025. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie om 0,433 kronor, motsvarande cirka 140 procent av teckningskursen per aktie i den riktade nyemission som beslutades på extra bolagsstämman idag. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet aktier i bolaget öka med högst 4 126 213 aktier och bolagets aktiekapital kan öka med högst 206 310,65 kronor. 

Den riktade emissionen av teckningsoptioner är del av den andra tranchen i de riktade emissioner om totalt cirka 15,25 MSEK som offentliggjordes av bolaget den 27 oktober 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Kommuniké från extra bolagsstämma 2023-11-17

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.