Kommuniké från extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 5 maj 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 5 maj 2022

Idag, den 5 maj 2022, hölls extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ), genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Beslut om ändring i bolagsordning

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att anta styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen. Den föreslagna ändringen avsåg gränserna för aktiekapitalet och antalet utestående aktier. Före ändringen anger bolagsordningen att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 000 000 SEK och högst 4 000 000 SEK, samt att antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. Efter ändringen ska bolagsordningen ange att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 650 000 SEK och högst 10 600 000 SEK samt att gränserna för antalet utestående aktier ska vara lägst 53 000 000 och högst 212 000 000.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av bolagsordningen med den lydelse som beslutats av förevarande bolagsstämma. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor och omfatta en utspädningseffekt om högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissioner enligt ovan.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Kommuniké från extra bolagsstämma 2022-05-05

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.