Nyhetsbrev Axolot Solutions – Nu kör vi på!

Nyhetsbrev Axolot Solutions – Nu kör vi på!

Helt plötsligt så är vi nära jul igen, det är samma känsla som vanligt. Tiden har en tendens att rusa på i allt snabbare takt. Jag sitter och skriver dessa rader på en färja mellan Århus och Själlands Odde en gråmulen dag i början av december. En stund utan kontakt med nätet ger en unik möjlighet att samla tankarna och reflektera lite över året som nu närmar sig sitt slut, men också för att sortera lite i planerna för kommande år som allt mer tar form.

För en verksamhet som Axolot som fortfarande befinner sig i en pågående kommersialiseringsfas så är engagerade och stödjande aktieägare, kunder och samarbetspartners oerhört viktiga och avgörande för vår framgång. För oss i Axolot så blir det därför viktigt att vi gör vårt bästa för att hålla alla informerade och därigenom också engagerade. Förhoppningsvis kan mina relativt regelbundna nyhetsbrev bidra till en ökad inblick i vårt bolag och dess verksamhet.

Axolots huvudsakliga verktyg för omvärldskommunikation är vår hemsida och de nyheter och pressmeddelanden vi lägger ut där. Det var ett tag sedan vi skapade vår hemsida, varför vi just nu håller på med en revision där vi räknar med att lansera en ny version före jul. Målet med den nya versionen är att den på ett enkelt och tydligt sätt ska presentera vår verksamhet satt i ett sammanhang, att den ska väcka nyfikenhet och intresse för den så viktiga frågan om RENT VATTEN och samtidigt visa på hur vi i Axolot kan bidra till att lösa vattenutmaningar inom olika segment och användningsområden. Den kommer helt klart inte att vara perfekt eller på något sätt komplett, men vi ska försöka utveckla den kontinuerligt och tar mer än gärna emot era synpunkter och input.

Det händer dock en hel del annat i och runt Axolot just nu så låt mig berätta lite mer om allt som pågår.

TEAMET

Här har det hänt en del sedan jag skrev mitt senaste nyhetsbrev i september. I mitt förra nyhetsbrev så fokuserade jag på det svenska teamet. I den svenska laguppställningen så har det inte skett några förändringar, vi kör på med full fart hela vägen fram till jul för att då ta ett kort avbrott för att ladda batterierna inför 2023 som kommer att bli ännu ett intensivt år.

Nytt är däremot att vi nu kört igång vår verksamhet i Norge, i och med uppstarten av det samägda bolaget Axolot Solutions Norge AS. Vi har valt att etablera oss i Sunndalsøra som ligger längs med den norska Atlantkusten mellan Ålesund och Molde, och i höjd med Sundsvall i Sverige. Förutom det faktum att vi befinner oss i en otroligt vacker del av Norge, där hav möter berg, så finns det flera skäl till att vi valt denna lokalisering. En anledning är att det är enklare att synas och få genomslag som ett litet bolag när man etablerar sig utanför storstadsregionerna. Vidare så finns en stor del av våra potentiella kunder i regionen runt Sunndalsøra, då såväl fiskodlingsindustrin som den norska metall- och petrokemiindustrin har många av sina större enheter där, drivet av tillgång på vatten och energi. Av betydelse är förstås också det faktum att Halvor Kittelsen, som är vår VD i det norska bolaget, kommer från Sunndalsøra och sitter på ett stort nätverk av kontakter där. Mer om Norge senare.

Den andra större förändring som skett i nutid är att vi valt att förändra upplägget med avseende på hur vi bedriver verksamhet i Finland. Fram till nu så har vi varit verksamma i Finland genom ett helägt finskt dotterbolag. Nu har vi valt att överlåta detta bolag till den finska ledningen för att istället ingå ett licensavtal med dem. Sverige är vår uttalade hemmamarknad och vi har sedan tidigare tagit ett beslut att låta framtida geografisk expansion på nya marknader ske i samverkan med lokala eller regionala partners, genom licensavtal eller samägda bolag. För Axolot så möjliggör detta att vi kan attrahera och motivera drivande människor med tillgång till lokala nätverk och kunskap samtidigt som vi växer på ett kapitaleffektivt sätt. Nedsidan blir förstås att vi – teoretiskt – ger bort en del av uppsidan, men det uppvägs mer än väl av att en internationalisering kan genomföras snabbare och med lägre risk. Att vi inte använt detta upplägg tidigare för Finland har historiska orsaker. Vår teknik har sitt ursprung i Finland. Nu var det dags att ta steget och anpassa upplägget för Finland till den arbetsstruktur som vi vill se framåt. Kortsiktigt har förändringen även fördelen att den frigör finansiella resurser som kan användas för att stärka verksamheten i Sverige och för satsningen i Norge. I Finland så kommer Mikael Åbacka och Sirkku Rönkä fortsatt att bearbeta marknaden genom att erbjuda Axolots teknik, men nu som ägare av det finska bolaget som vi ser fram emot att samarbeta med även fortsättningsvis.

MARKNAD OCH PRODUKTER

Att etablera sig med en ny teknik på existerande marknader är sällan en resa som löper på utefter en rak linje. När vi på allvar körde igång Axolot för fem år sedan så hade vi en klar vision om vilka marknader vi skulle satsa på. Vårt DNA återfinns i processindustrin och det kändes naturligt att gå efter denna marknad. Det visade sig dock omöjligt under de första åren, då vår teknik vid den tidpunkten inte fullt ut kunde erbjuda en lösning som klarade de flöden som var relevanta för industrins behov. Det gjorde att vi styrde vi om mot andra användningsområden där flödena var mindre och kostnaden för nuvarande rening högre, per volymenhet. Under åren 2018-2021 så jobbade vi i stort sett enbart mot kunder med mindre flöden där kostnaderna för vattenrening var höga. Vi samlade kunskap och erfarenheter och kämpade på i syfte att etablera de referensinstallationer som är så avgörande för framgång inom vattenrening. Få potentiella kunder vill eller vågar satsa på det som upplevs som oprövad teknik. Att vi påbörjade vår kommersialiseringsresa precis samtidigt som Covid slog till gjorde inte livet enkelt för oss.

Trots utmaningar under våra första år så lyckades vi väcka intresse hos ett antal potentiella kunder och kunde på så sätt få till ett stort antal provkörningar ute hos olika kunder. Även om många av dessa gick bra så gällde det inte alla, men de gav allesammans oss en mängd lärdomar. De lärdomarna har vi nu använt för att vidareutveckla såväl vår strategi med avseende på vilka marknader och kunder som vi går efter, som vår teknik och våra lösningar.

Som en konsekvens av vår ökade kunskap så lanserade vi under våren 2022 vår andra generations produkt, AxoPur® 2.0. Genom denna så har vi nu öppnat upp en mycket större marknad och vi kan idag erbjuda en betydligt mer effektiv produkt samtidigt som vi klarar att rena riktigt stora vattenflöden. När vi om några år blickar tillbaka på 2022 så tror jag att vi kommer att minnas det som året då resan på allvar tog fart! Något förenklat kan man säga att vi idag erbjuder två parallella produktlinjer:

1. Mindre, standardiserade AxoPur enheter som i sin basversion installeras i prefabricerade containers. De byggs enligt ett standardiserat förfarande vilket innebär att kostnaderna begränsas samtidigt som leveranstiderna kortas. Här talar vi om anläggningar med en kapacitet från 1 m3 /timme upp till 30 m3 /timme. Det finns ett brett spektrum av användningsområden för dessa produkter – från små stationära enheter som går intermittent, till helautomatiska mobila enheter med kontinuerliga flöden på upp emot 30 m3 /timme. Vi har sedan tidigare fem mindre enheter som varit i drift, och glädjande nog så har vi i dagarna kontrakterat ytterligare två – Borås Energi & Miljö samt Sandahlsbolagen. Dessutom så har vi fler offerter ute hos ytterligare potentiella kunder. En mindre anläggning kostar typiskt från drygt 1 Mkr till upp emot 8 Mkr beroende på storlek och komplexitet.

Modulär AxoPur anläggning

2. Större, special- och platsbyggda AxoPur anläggningar för flöden från 30 m3 /timme upp till åtminstone 500 m3 /timme. En stor del av utvecklingen av dessa större enheter har gjorts på plats hos Ahlström-Munksjö’s massafabrik Aspa vid Vättern. Ett omfattande arbete har utförts under 2022, där vi byggt och vidareutvecklat en prototypanläggning som visat sig fungera mycket väl. Som en konsekvens av detta så är vi nu inne i slutfasen av en projektering av en anläggning med en kapacitet på 300 m3 / timme som vi hoppas få installera hos Aspa under 2023. Resultaten i Aspa har väckt en hel del intresse och vi har nu ett antal ytterligare kunder som är mycket intresserade av att utvärdera installationer av stora AxoPur anläggningar. Stora projekt är mer komplexa och tar längre tid att sälja in, men när de faller på plats så är de oerhört värdefulla för oss. Kostnaden för en större anläggning beror på många faktorer men låt oss för enkelhets skull säga att den kan kosta 15-30 Mkr. Det kan tyckas vara mycket pengar, men jämfört med alternativa lösningar så är vi mycket konkurrenskraftiga med avseende på såväl investerings- som driftskostnader, och fördelarna ökar i takt med högre kostnader för energi.

UTVECKLINGSARBETE OCH PATENT

Vi utvecklar hela tiden våra produkter och lösningar. För en liten verksamhet så är detta arbete nära integrerat med alla aktiviteter som pågår ute hos kund för att sälja in vår teknik. Jag har redan berättat att vi lanserat vår nya generation, AxoPur 2.0, under året. De uppgraderingar som gjorts har dels inneburit att vi utvecklat själva körstrategin och blivit allt duktigare på att skapa optimala betingelser för olika typer av vatten. Vi har också designat om och vidareutvecklat själva apparaterna och den mjukvara som styr dem. Tillsammans med nya sensorer så har detta förbättrat vår förmåga att styra processerna. Delar av utvecklingen har vi gjort på egen hand, för andra delar så har det skett i samarbete med andra teknikleverantörer som i oss ser nya marknadsmöjligheter för sina produkter. Att jobba i nätverk är helt avgörande i dagens värld där utvecklingen går allt snabbare. Underlag för ett antal patentansökningar håller just nu på att sammanställas för att i närtid lämnas in till patentmyndigheterna för bedömning. Vi har fått fram riktigt spännande och delvis oväntade resultat som vi kommer att kunna presentera så småningom.

NORGE

Huvudanledningarna till att vi nu valt att gå in i Norge är flera; (1) det är en närbelägen marknad där flera aktörer arbetar på såväl den svenska som den norska marknaden, (2) det finns ett stort antal industrier och potentiella kunder vars behov passar mycket väl in på det Axolot kan erbjuda samt (3) lagstiftningen i Norge, med avseende på utsläpp till vatten, skärps just nu vilket innebär att väldigt många industriella aktörer måste investera i mer avancerad vattenreningsutrustning. Vi har inledningsvis valt att fokusera på några applikationsområden där vi vet att vi kan leverera effektiva och välfungerande lösningar; (a) fiskodlingar på land (s.k. RAS) och fiskslakterier, (b) metallsmältverk som det finns många av i Norge samt (c) vissa specifika och identifierade kunder där det finns ett behov som vi bedömer att vi kan lösa på ett effektivt sätt. Vi har under senhösten kört ett tiotal test- och demonstrationskörningar och dessa har utan undantag fallit väl ut. Redan har ett LOI tecknats med Driva Aquakultur som står i begrepp att bygga flera nya landbaserade fiskodlingar. Jag hoppas och tror att flera positiva nyheter kommer att följa redan under vintern.

SUMMERING

Jag måste säga att jag är nöjd med det som hela teamet i Axolot åstadkommit under året som gått. Vi har helt klart våra utmaningar att hantera, men vi tar oss an dessa på ett fantastiskt sätt och jobbar bra som ett lag där olika individer kompletterar varandra. Nu börjar vi se resultat av allt som gjorts under året i form av utrustning som fungerar helt enligt alla förväntningar, resultat från körningar som genomförts ute hos kunder, underlag till nya patentansökningar, konkreta order på anläggningar och ett ökande antal förfrågningar, samarbeten med andra teknikleverantörer i Sverige och utomlands och – kanske framför allt – en allt starkare medvetenhet och fokus på vattenfrågorna i samhället. Vi känner verkligen att vi behövs och att vi har en roll att fylla! Tack till alla som stöttat oss på olika sätt under året som gått, det kommer mer under 2023!

GOD JUL!

Lennart Holm

VD och koncernchef i Axolot Solutions

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller lennart.holm@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Nyhetsbrev Dec 2022

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se.