Axolot Solutions Holding AB (publ) offentliggör informationsmemorandum

Axolot Solutions Holding AB (publ) offentliggör informationsmemorandum

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) har med anledning av Bolagets förestående företrädesemission, som offentliggjordes den 12 maj 2022, upprättat ett informationsmemorandum.

Axolot Solutions’ informationsmemorandum finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Där finns likaså blanketter för teckning utan företrädesrätt, både som pdf och som digital länk.

Memorandumet och blanketter för teckning utan företrädesrätt kommer även att finnas tillgängligt på Eminova Fondkommissions hemsida www.eminova.se.

Teckningstiden löper under perioden 24 maj – 8 juni 2022. Teckningskursen är 0.38 SEK. Fullständiga villkor för företrädesemissionen framgår av informationsmemorandumet samt av Bolagets pressmeddelande den 12 maj 2022.

Informationsmemorandumet innehåller bland annat ett VD-ord, som återges i sin helhet nedan.

VD-ord

Axolot är en god kraft som levererar verkligt hållbara lösningar för vatten i en alltmer utsatt värld

Världen behöver verkligen fler goda krafter som inte bara kan leverera verkligt hållbara lösningar utan också visa på en väg framåt och ingjuta oss alla med en positiv framtidstro. Det känns oerhört spännande att få leda en verksamhet som verkar inom ett så livsavgörande område som rent vatten och där kunna erbjuda en av de mest hållbara teknikerna i världen. Att dessutom få vara med och lansera en helt ny och supereffektiv teknikgeneration gör ju inte saken sämre. Vi i Axolot Solutions vill med vår AxoPur® teknik vara en del av lösningen och därigenom bidra till en hållbar utveckling och en positiv framtid!

För Axolot innebar Corona-pandemin två förlorade år, detta ur en kommersiell synvinkel då vi inte alls kunde bearbeta nya kunder. Det är desto mer glädjande att intresset för våra lösningar och teknik nu tagit ordentlig fart trots all oro runtomkring i världen. Insikten att vi måste agera för att hushålla med vattenresurserna och sluta förorena våra vattenkällor ökar i snabb takt. Det gäller även oss i Norden. Axolot har under 2022 lanserat sin nya produktgeneration, AxoPur 2.0, ett riktigt stort tekniksprång. Naturligtvis har vi utmaningar att hantera, men på det stora hela så tycker jag att det idag ser bättre ut än någonsin tidigare för Axolot Solutions.

Marknaden för våra produkter är stor och växande, allt strängare lagkrav resulterar i behov av nya lösningar och tekniker, vilket är precis det som Axolot Solutions erbjuder. Vi fokuserar på industriella process- och avloppsvatten vilka står för runt 70 % av den samlade vattenförbrukningen i Sverige. Med AxoPur sparar man på vatten och pengar samtidigt som vattnet blir renare.

Med vår nya teknik, AxoPur 2.0, öppnas dörren upp för nya marknader och fler affärer. Jämfört med den tidigare generationen AxoPur så reduceras driftskostnaderna ytterligare samtidigt som kapaciteten ökar. Nu kan vi på allvar börja bearbeta större kunder inom processindustrin, vilket var målet redan när vi under 2014 drog igång verksamheten.

Som en del i vårt införsäljningsarbete genomför vi regelbundet demonstrations- och provkörningar ute hos kunder. Överlag brukar dessa gå bra och de utgör en viktig del i vårt införsäljningsarbete. Hastigheten med vilken vi förväntar oss att omsätta dessa aktiviteter till konkreta beställningar av kommersiella anläggningar varierar, en del kunder vill gå vidare direkt, andra avvaktar och funderar.

Fortfarande är det tyvärr så att vi tappar en del order till mer konventionella lösningar, trots att resultaten tydligt visar att vi presterat bättre än alternativen. Vi har ännu för få och för små anläggningar i drift ute hos kunder vilket skapar en viss osäkerhet. Få kunder vill gå före, man föredrar att gå i någon annans fotspår. Frustrerande, men ett välkänt problem för all nydanande teknik. Idag har Axolot fem enheter i reguljär drift och ytterligare några demoanläggningar som används ute hos potentiella kunder. Vi kan konstatera att de fungerar väl och jag räknar med att vi redan under hösten kommer att ta i drift nya anläggningar varav några betydligt större och mer komplexa än de vi hittills installerat.

Vi är en liten organisation där våra begränsade resurser måste användas effektivt och på rätt aktiviteter. Därför lägger vi stor energi på några få nyckelkunder inom segment som är extra intressanta för oss. Avsikten är att göra ett riktigt bra jobb hos dessa i syfte att etablera de referensanläggningar som är så viktiga för att få snöbollen i rullning. En sådan nyckelkund är Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk där vi nyligen installerat och nu satt i drift vår största anläggning hittills. Till att börja med så kör vi under en tre månaders testperiod, men det är parternas förhoppning och avsikt att sedan fortsätta och expandera till att hantera ännu större vattenflöden. Målet är att reducera brukets utsläpp av bland annat fosfor till en nivå där man med bred marginal klarar kommande miljökrav. Det är ett spännande projekt som körs i nära samarbete med Aspa bruk, ett massabruk med ambitionen att förflytta sig mot en ännu mer hållbar verksamhet. Givet att vi lyckas väl så finns det enbart i Sverige ett antal potentiella kunder med likartade behov. Parallellt så fortsätter vi vårt arbete med vatten förorenade med exempelvis blandningar av fetter och metaller. Förutom processindustrin så utgör även livsmedelsindustrin och bolag som arbetar med miljösanering extra intressanta applikationsområden. Här kan vi erbjuda mycket starka koncept och i skrivande stund pågår flera lovande kundaktiviteter.

Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt till nuvarande aktieägare för att finansiera fortsatt tillväxt. Tidpunkten är utmanande men för oss så är det inget alternativ att tappa tempo, tvärtom är det nu vi behövs mer än någonsin. Genom företrädesemissionen ges alla aktieägare som stöttat oss hittills en möjlighet att investera i bolaget precis vid ingången till vad jag tror kommer att bli en spännande tillväxtfas. Samtidigt bidrar vi som aktieägare till en mer hållbar värld. Det är inte riskfritt att investera i Axolot, men med det sagt så är uppsidan stor. Vi har visat att vi är uthålliga och vi har tagit enorma steg framåt under de senaste åren. Axolot kan idag erbjuda lösningar inom vattenrening och recirkulation som få kan matcha. Jag tecknar själv hela min tilldelning. Det är min förhoppning att du som redan är aktieägare eller som funderar på att bli det också vill följa med på vår resa framåt genom att investera i vår nyemission.

Helsingborg i maj 2022

Lennart Holm, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lysell, Styrelseordförande Axolot Solutions Holding AB, mejl: peter.lysell@sharinginsight.com

Anita Haak, CFO Axolot Solutions Holding AB, mejl: anita.haak@axolotsolutions.com

Dokument & länkar

Axolot Solutions Holding AB (publ) offentliggör informationsmemorandum Maj 2022

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Genom dotterbolaget Axolot Solutions Finland Oy driver Axolot Solutions även verksamhet i Finland. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl info@fnca.se eller tel 08-528 003 99.