Axolot Solutions talar med Marianne Samuelsson, Miljöingenjör, Borås Energi och Miljö AB

Kan du kort berätta om Borås Energi och Miljö AB:s verksamhet, och vad är din roll i företaget?

Borås Energi och Miljö är ett kommunalägt bolag under Borås Stadshus, som i sin tur ägs av Borås Stad. Borås Energi och Miljö ansvarar för infrastruktur i Borås såsom fjärrvärme, avfallshantering, vatten och avlopp. Vi har över 350 medarbetare hos oss och 98 olika yrken. Omsättningen uppgår till cirka en miljard kronor.

På kraftvärmeverken på Ryaverket och Energi- och miljöcenter (EMC) Sobacken omvandlar vi hushållens restavfall och restprodukter från skogsindustrin till el, fjärrvärme och fjärrkyla. Till vår avfallsanläggning på EMC Sobacken kommer avfall från Borås hushåll och verksamheter, både restavfall, biologiskt matavfall och återvinningsmaterial. Här krossas restavfallet och blir avfallsbränsle till kraftvärmeverket. Matavfallet omvandlas till biogas och flytande biogödsel.

Vårt största avloppsreningsverk ligger på EMC Sobacken och här renas avloppsvattnet från biologiskt material, fosfor och kväve. Avloppsreningsverket togs i drift 2018. Sjöbo vattenverk är Borås största vattenverk och råvattnet tas från Öresjö. Vattnet renas i olika steg bland annat med sedimentering, aktiva kolfilter och UV-ljus. Innan vattnet lämnar vattenverket tillsätts en liten mängd klor.

Jag arbetar som miljöingenjör på affärsområde Återvinning. Avfallsverksamheten på EMC Sobacken består av hantering och behandling av icke-farligt och farligt avfall samt depo-
nering av avfall. I min roll säkerställer jag att verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd och lagar. En del i mitt arbete är att genomföra provtagningar och uppföljningar inom egenkontrollen för att kontrollera att verksamheten inte påverkar miljön och att villkor hålls.

Hur jobbar ni med miljöfrågor på daglig basis och hur tror du detta arbete kommer förändras de kommande åren?

Vår vision är att tillsammans med boråsarna skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Tillsammans gör vi skillnad, ensam är inte stark. Vi har fyra övergripande och långsiktiga mål i vår affärsplan; minskad klimat- och miljöpåverkan, nöjda och lojala kunder, finansiellt stabilt bolag samt stolta och motiverade medarbetare.

Varje affärsområde med sina verksamheter sätter mål i den dagliga verksamheten för att nå våra långsiktiga mål och vision. Inom mitt affärsområde arbetar vi dagligen med att utföra effektiva transporter för minskade utsläpp av växthusgaser och ökad utsorteringsgrad på olika avfallsfraktioner i enlighet med avfallstrappan.

Har ni under de senaste tre åren märkt av ökade krav från myndigheter och politiker avseende hantering av dag- och lakvatten från er verksamhet? Om så är fallet, hur har detta i så fall påverkat ert sätt att arbeta och tänka avseende investeringar?

Viskan, sträckan mellan Borås och Svaneholm, uppnår idag inte god kemisk status. För att minska utsläppen av föroreningar och därmed förbättra statusen på Viskan arbetar vi med att minska antal bräddningar och reningstekniker. Vi kopplar bort mindre reningsverk och ansluter dessa till vårt stora reningsverk på Energi- och miljöcenter på Sobacken. Under året har vi säkrat kommunikation till våra avloppspumpstationer via SplitVision samt bytt styrsystem på 8 avloppspumpstationer för att undvika bräddning till våra recipienter.

Vi har även arbetat med en handlingsplan med syfte att minska mängden föroreningar i dagvattnet. Då kommunövergripande insatser behövs för att minska mängden föroreningar i dagvattnet ska handlingsplanen framöver fungera som underlag vid olika projekt och samarbeten tillsammans med Borås Stads förvaltningar.

Vi har haft prövotid för PFAS och har ansökt om ändringstillstånd för avfallsverksamheten. I det arbetet blir det tydligt att det finns fokus från myndigheter kring vattenfrågor och för vår del främst för lakvatten. I ansökan om ändringstillstånd finns processer där det troligen kommer behövas antingen processkopplad rening eller rening av utgående lakvatten.

Du har nu jobbat med Axolot Solutions i ungefär ett år, vad är din erfarenhet både vad gäller samarbetet, anläggningens funktionalitet och drift?

Axolot har levererat en anläggning som renar vatten från vår fordonstvätt. Vi har valt att hyra anläggningen från Axolot som även sköter driften av anläggningen. Samarbetet har varit gott, alltid lätt att få tag på någon hos Axolot och personalen är trevlig och lätt att diskutera med. Min del i anläggningen är provtagningen och där har jag tillsammans med Axolots medarbetare Patric och Jonas haft bra diskussioner om hur vi ska utföra provtagningen för att den ska uppfylla vårt föreläggande för skyddsåtgärder på fordonstvätten som vi fått från tillsynsmyndigheten. Resultaten från reningen av vårt vatten från fordonstvätten har varit riktigt bra, vi är långt ifrån de gränsvärden som vi fått i föreläggandet från tillsynsmyndigheten.

Frågan om PFAS i vatten kommer upp alltmer på agendan och många tittar på möjliga åtgärder för att reducera PFAS i såväl dricksvatten som olika avloppsvatten. Ni har ju exempelvis kört tester tillsammans med Axolot med avseende på just PFAS. Hur tror du att denna fråga kommer att utvecklas under kommande år?

Bolaget har under hösten 2023 genomfört två mindre reningsförsök för rening av PFAS-ämnen från Energi- och miljöcenter Sobackens samlade lakvatten. Försöken är en del i den prövotidsutredning som bolaget har i fråga om slutliga villkor beträffande utsläpp av poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) från lakvattendammen till avloppsreningsverket. Prövotidsredogörelsen lämnades in till Mark- och miljödomstolen i slutet av december 2023.

Ett av testen utfördes genom att köra igenom några kubikmeter lakvatten i anläggningen från Axolot, som normalt sett renar vattnet från vår fordonstvätt. Testet bestod i att både se reningen för metaller och PFAS för lakvattnet. Testet visade god rening av metaller och PFAS med längre kolkedjor.

Vi ser att det finns behov och även kommande behov av att rena metaller och PFAS kopplat till lakvattnet samt de processer och utbyggnader som finns i ändringstillståndet.

Det märks både från myndigheter och även kollegor i branschen att det är fokus på rening av PFAS. Tyvärr är PFAS inte lätt att rena och framför allt inte PFAS med korta kolkedjor på ett kostnadseffektivt sätt med lite restavfall.

Finns det något Axolot kan göra i framtiden för att underlätta ditt och Borås Energi och Miljös arbete? Ser du t.ex. någon form av service eller tjänst som skulle hjälpa er?

Det vi ser är ett behov av olika typer av reningsanläggningar, dels av mobila reningsanläggning som kan användas för rening kopplat till olika processer som t.ex. rening av vatten från avvattning av muddermassor; dels av reningsutrustning för lakvattnet gällande metaller och PFAS.

Axolot Solutions avtal med Borås Energi och Miljö

Avtal skrevs med Borås Energi och Miljö i slutet av 2022, om uthyrning av en containerbaserad AxoPur®anläggning för att rena tvättvatten. Uppstart av anläggningen skedde i mars 2023. Detta var Axolots första mobila standardenhet i generation 2.0, för flöden på 1-15 m3/h. Kontraktet är utformat som ett hyresavtal som ger kunden maximal flexibilitet att anpassa lösningen till dagens och morgon-
dagens behov.