Axolot Solutions intervjuar miljöchefen på Ahlstrom Aspa Bruk runt planerna på ny fosforrening

Intervju med Kristina Olsson, miljö- och kvalitetschef Aspa bruk.

Kan du med några ord berätta om Aspa bruk, vilka är ni och vad tillverkar ni
Aspa bruk är en del av Ahlstrom koncernen, en global ledare inom innovativa fiberbaserade material. Sulfattillverkningen här på Aspa bruk startade 1927 men redan på 1200-talet så fanns det ett tegelbruk här. ​Verksamheten idag ser förstås helt annorlunda ut och nu så tillverkar vi specialpappersmassor, både blekta och oblekta kvaliteter. Förra året så tillverkade vi 196 000 ton massa vilket är rekord. Ungefär 40 % av produktionen utgörs av blekt sulfatmassa, så kallad ECF, som karakteriseras av hög hållfasthet och ljushet. Den används primärt för tillverkning av högkvalitativa grafiska papper men kan även användas till alla typer av blekt papper och kartong. Den största andelen, ca 60 %, utgörs av oblekt sulfatmassa som har ökat över tid. Här är vi nischade då vi tillverkar specialmassor för elektrotekniska applikationer där kraven på hög renhet och låg ledningsförmåga är mycket höga.

Hur ser din arbetsdag ut, vad tar det mesta av din tid?
Som miljöansvarig så har jag att säkra funktionen och efterlevnaden av våra verksamhetssystem och arbetet med den yttre miljön. En viktig del av mitt arbete är att kontrollera att vi efterlever lagkrav och villkor i vårt tillstånd genom mätning av våra utsläpp till luft och vatten etc. Dessutom att förbättra vår miljöprestanda vilket vi gör genom en rad olika initiativ och projekt. En viktig del av arbetet utgörs av kontakter med miljömyndigheterna, primärt Länsstyrelsen i Örebro.

För ett sulfatmassabruk som Aspa så är miljöfrågorna av högsta betydelse. Ni investerar just nu stora pengar i miljöförbättrande åtgärder. Kan du berätta lite om detta?
På miljösidan så är vår högsta prioritet att se till att vi klarar våra BAT-krav. BAT betyder Best Available Technology, med andra ord så måste vi klara av att ligga på eller under de utsläppsnivåer som kan åstadkommas med den bästa existerande teknologin som finns tillgänglig. Här har vi haft utmaningar med stoft från mesaugnen och utsläppsnivåerna för suspenderade ämnen och fosfor i utgående vatten.

Just nu pågår en investering i ett nytt elektrofilter som kommer att lösa frågan runt stoft från mesaugnen. Vi har också fått beviljat en investering i sodapannan som gör att vi kommer att kunna konvertera från fossilolja till bioolja som tillsatsbränsle. Det kommer att reducera våra utsläpp av koldioxid med 90% vilket känns riktigt bra.

När det gäller utsläpp av suspenderade ämnen och fosfor så har vi under en längre tid utvärderat olika åtgärder i form av biorening, kemisk fällning, olika filterlösningar och elektrokoagulation. Det sistnämnda då i nära samarbete med Axolot Solutions.

Hur ser det ut när det gäller samarbetet med Axolot Solutions?
Våra första kontakter med Axolot var redan 2017 då vi genomförde en test i mindre skala. Då kunde vi notera att Axolots teknik gav intressanta resultat, men den var inte tillräckligt utvecklad för att kunna användas i större skala. Sedan dess så har vi trappat upp samarbetet med Axolot och det har fungerat allt bättre. Under 2022 så har vi tillsammans skalat upp tillämpningen av deras AxoPur® teknik och kört under längre perioder. Visst har det dykt upp ett antal problem på vägen, men tillsammans så har vi löst dessa ett efter ett och nu nått till ett läge där det fungerar bra.

Vilka är då erfarenheterna och slutsatserna från utvärderingen av AxoPur?
Det som är riktigt skoj är de resultat vi uppnått, speciellt med avseende på reduktion av fosfornivåerna i vårt blekeriavloppsvatten men även med avseende på halten suspenderade ämnen och reduktion av COD. En sulfatfabrik är komplex med många vätskeströmmar och parametrar som kan variera. Det är inte alltid som vi kan ha stabila driftsförhållande. Det som även gör AxoPur så spännande är att tekniken är väldigt robust och klarar att hantera svängningar i systemet. Den effektiva reningen i kombination med att utrustningen är både robust och enkel att köra gör att den passar väldigt bra in i en processindustriell miljö.

Vad blir nästa steg?
Nu har vi tillsammans med Axolot projekterat en fullstor anläggning som klarar hela filtratflödet från vårt Q-steg i blekeriprocessen. Nästa steg blir att presentera detta för vår koncernledning i syfte att få ett investeringsbeslut. Vår förhoppning är att kunna få fram ett sådant beslut så att en fullstor anläggning kan installeras under senhösten 2023.

Har du några råd till Axolot hur de kan bli ännu vassare framåt?
När vi först träffade på Axolot så var de lite ostrukturerade och verkade inte ha de resurser och den kunskap som krävdes för att kvalificera sig som en leverantör till skogsindustrin. Nu kan jag konstatera att de utvecklats och har tagit in de kompetenser som krävs. Dels genom de medarbetare som finns i verksamheten, men också genom de underleverantörer som Axolot samarbetar med. Jag tror att de helt enkelt ska fortsätta på den inslagna vägen och jobba vidare. Det som naturligtvis är ett osäkerhetsmoment för många potentiella kunder är avsaknaden av referensanläggningar. Så är det alltid för leverantörer som kommer med ny teknik. Här tror jag att vi på Aspa bruk har visat genom åren att vi vågar vara pionjärer som satsar på nya lösningar.