AxoPur® renar vatten från läkemedelsrester

Som en del i Miljöstrategiska forskningsstiftelsen MISTRAs forskningsprogram Terraclean, där Axolot Solutions är en projektparter, så har Axolot under hösten genomfört reningsförsök i demoskala hos och tillsammans med en större läkemedelstillverkare.

Läkemedelstillverkning kan ge upphov till mycket komplext sammansatta avloppsvatten, varför det behövs vattenreningsanläggningar i världsklass. För Axolot har det därför varit värdefullt att få arbeta med denna typ av vatten. På så sätt kan bolaget jämföra sin AxoPur teknik mot kombinationer av andra avancerade reningsmetoder. Samtidigt förvärvas ny kunskap och erfarenhet runt olika kombinationer av reningstekniker där bolagets teknik utgör en viktig komponent. Vid sidan av traditionella föroreningar som fosfor och syreförbrukande ämnen fanns i de vatten som utvärderades också aktiva läkemedelssubstanser, vilka – för den händelse att de skulle nå recipienten – skulle kunna ställa till med stor skada i ekosystemen.

Den slutliga utvärderingen av resultaten är ännu inte helt klar då denna innefattar kvalificerade analyser som endast kan utföras vid några få laboratorier. Vissa slutsatser kan dock dras redan nu. En sådan är att en flerstegsreningsprocess är en nödvändighet vid rening av vatten av denna komplexitetsgrad, då det inte finns någon enskild reningsteknik som ensam klarar av att eliminera alla i vattnet förekommande föroreningar. När det gäller Axolot så kunde det noteras en mycket drastisk reduktion av exempelvis fosfor och suspenderade ämnen; vidare kunde noteras att vattnet även visuellt såg betydligt bättre ut efteråt.

Slutresultaten från analyserna på läkemedelsrester förväntas komma inom en inte alltför avlägsen framtid och emotses med stort intresse då förväntningarna är höga. Ett delmål med testerna är att ersätta eller minska behovet av aktivt kol i reningsprocessen, vilket på ett markant sätt skulle minska läkemedelsproduktionens utsläpp av koldioxid. Mer om detta när de slutliga analyserna finns på plats.