Bolagsordning

 

BOLAGSORDNING

antagen vid extra bolagsstämma den 5 maj 2022

§1

Bolagets firma är Axolot Solutions Holding AB (publ).

 §2

Styrelsen skall ha sitt säte i Helsingborgs kommun.

§3

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, bedriva utveckling inom miljöteknik och kommersialisering inom området samt därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 650 000 och högst 10 600 000 kronor.

§5

Antalet aktier skall vara lägst 53 000 000 och högst 212 000 000. Alla aktier är av samma slag.

§6

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

§7

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§8

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§9

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

 §10

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

___________________________________

 

Bolagsordning antagen 5 maj 2022