Bolagsstämma

Bolagsstämman

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

 

I enlighet med bolagsordningen publiceras kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats samt med samtidig annons i Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.

 

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

 

För närmare information om rätt att delta och hur anmälan görs, vänligen se kallelse till respektive stämma nedan.

 

Årsstämma 2024

Årsstämma 2024 kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2024 kl 10:00 i Genetor Kontorshotell, Kungstorget 8 i Helsingborg.

Kallelse till årsstämma 2024

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen

Bilaga – Förslag till ny bolagsordning

 

Extra bolagsstämma 17 november 2023

Extra bolagsstämma kommer att hållas fredagen den 17 november 2023 kl 10:00 i Genetor Kontorshotell, Kungstorget 8 i Helsingborg.

Kommuniké från extra bolagsstämma 17 november 2023

Kallelse till extra stämma 

Större aktieägares förslag till beslut om riktad emission till styrelseledamöter o ledande bef havare, aktier

Större aktieägares förslag till beslut om riktad emission till styrelseledamöter o ledande bef havare, teckningsoptioner

Bilaga A, teckningsoptionsvillkor

Fullmakt till extra stämma 17 nov 2023

Revisorns yttrande om styrelsens redogörelse

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ och 14 kap 8§ ABL

 

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 kl 10:00 i Genetor Kontorshotell, Kungstorget 8 i Helsingborg.

Kommuniké från årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma 2023

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram  i form av kvalificerade personaloptioner

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Extra bolagsstämma 5 maj 2022

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 5 maj 2022. Mot bakgrund av Covid-19 genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Kommuniké från extra bolagsstämma 5 maj 2022

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen

Bilaga – Förslag till ny bolagsordning

 

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 i Axolot Solutions Holding AB (publ) hålles onsdagen den 1 juni 2022.

Kommuniké från årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Fullmaktsformulär Årsstämma 2022

Anmälan och formulär poströstning – Årsstämma 2022

Valberedningens instruktion och arbetsordning

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

 

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 i Axolot Solutions Holding AB (publ) hålles tisdagen den 18 maj 2021. Mot bakgrund av Covid-19 genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Förhandsröstningsformuläret finns nedan, och detta gäller även som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret ska vara bolaget tillhanda i enlighet med instruktion i kallelsen, se också nedan.

 

Kommuniké från årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Information om Årsstämma 2021 och valberedning

 

Extra bolagsstämma 26 november 2020

Axolot Solutions Holding AB (publ) håller extra bolagsstämma 26 november 2020 kl 10:00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3, 252 21 i Helsingborg.

Kommuniké från extra bolagsstämma 26 nov 2020

Kallelse till extra stämma

Fullmaktsformulär

Press release 9 nov om företrädesemission

Revisorsyttrande

 

Årsstämma 2020

Axolot Solutions Holding AB (publ) Årsstämma 2020 hålles torsdagen den 14 maj 2020 kl 13.00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3 i Helsingborg.

Kommuniké från Årsstämman 2020

Valberedningens instruktion och arbetsordning

Kallelse till Årsstämma 2020

Fullmaktsformulär

 

Extra bolagsstämma 19 december 2019

Axolot Solutions Holding AB (publ) håller extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot, torsdagen den 19 december 2019 kl 10:00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3, 252 21 i Helsingborg.

 

Kommuniké från extra bolagsstämma 2019-12-19

Kallelse extra bolagsstämma Axolot Solutions Holding AB 2019-12-19

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Axolot Solutions Holding AB 2019-12-19

Information om Årsstämma 2020 och Valberedning

Kallelse till Årsstämma 2019 i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Fullmaktsformulär Årsstämma Axolot Solutions Holding AB 2019

Årsredovisning 2018 Axolot Solutions Holding AB och koncern

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för emission av aktier vid årsstämman 2019

Styrelsens förslag till beslut om införande av teckningsoptionsprogram vid årsstämman 2019

Bilaga A Teckningsoptionsvillkor till årsstämma 2019

Kommuniké från årsstämman 2019 i Axolot Solutions Holding AB

VD-presentation årsstämma 2019