Bolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

I enlighet med bolagsordningen publiceras kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats samt med samtidig annons i Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.

 

Rätt att närvara vid bolagsstämma

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem arbetsdagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta (med eventuella biträden) i bolagsstämman senast det datum och den tid som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar.

Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Normalt brukar aktieägare kunna registrera sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

 

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

 

 

Årsstämma 2021

Axolot Solutions Holding AB (publ) Årsstämma 2021 hålles tisdagen den 18 maj 2021 kl 13.00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3 i Helsingborg.

Information om Årsstämma 2021 och valberedning

 

Extra bolagsstämma 26 november 2020

Axolot Solutions Holding AB (publ) håller extra bolagsstämma 26 november 2020 kl 10:00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3, 252 21 i Helsingborg.

Kommuniké från extra bolagsstämma 26 nov 2020

Kallelse till extra stämma

Fullmaktsformulär

Press release 9 nov om företrädesemission

Revisorsyttrande

 

Årsstämma 2020

Axolot Solutions Holding AB (publ) Årsstämma 2020 hålles torsdagen den 14 maj 2020 kl 13.00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3 i Helsingborg.

Kommuniké från Årsstämman 2020

Valberedningens instruktion och arbetsordning

Kallelse till Årsstämma 2020

Fullmaktsformulär

 

Extra bolagsstämma 19 december 2019

Axolot Solutions Holding AB (publ) håller extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot, torsdagen den 19 december 2019 kl 10:00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3, 252 21 i Helsingborg.

 

Kommuniké från extra bolagsstämma 2019-12-19

Kallelse extra bolagsstämma Axolot Solutions Holding AB 2019-12-19

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Axolot Solutions Holding AB 2019-12-19

Information om Årsstämma 2020 och Valberedning

Kallelse till Årsstämma 2019 i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Fullmaktsformulär Årsstämma Axolot Solutions Holding AB 2019

Årsredovisning 2018 Axolot Solutions Holding AB och koncern

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för emission av aktier vid årsstämman 2019

Styrelsens förslag till beslut om införande av teckningsoptionsprogram vid årsstämman 2019

Bilaga A Teckningsoptionsvillkor till årsstämma 2019

Kommuniké från årsstämman 2019 i Axolot Solutions Holding AB

VD-presentation årsstämma 2019