Ersättningspolicy

Styrelsen beslutar om ersättningspolicy för VD och andra ledande befattningshavare i Axolot Solutions Holding AB.

 

Ersättningspolicyns utgångspunkt är att VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en ersättning som är marknads- och konkurrensmässig. Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, pension, övriga förmåner och aktierelaterade incitamentsprogram. Ersättningen ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Lön ska fastställas per kalenderår.

VD och övriga ledande befattningshavare har rätt till avgiftsbestämd pensionsavsättning enligt den pensionspolicy som gäller för samtliga tillsvidareanställda i bolaget. För VD och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader.

 

Läs mer om Axolot Solutions ersättningspolicy här.