Valberedning

Vid Årsstämman den 15 maj 2019 beslutades att Axolot Solutions ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre röstmässigt största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 30 september 2019. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

 

Valberedningen inför Årsstämman 2020 bestod av:
• Martin Lundin, valberedningens ordförande, utsedd av MLH Management AB;
• Mikael Åbacka, utsedd av Mikael Åbacka;
• Tomas Jansson, utsedd av M Lindstrand Investment AB

 

Vid Årsstämman den 14 maj 2020 beslutades att anta framlagd Instruktion och arbetsordning för valberedningen.