Valberedning

Vid Årsstämman den 18 maj 2021 fastställdes valberedningens instruktion och arbetsordning, som säger att valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre röstmässigt största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 30 september året innan nästkommande årsstämma. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

 

Valberedningen inför Årsstämman 2022 består av:
• Martin Lundin, valberedningens ordförande, utsedd av MLH Management AB;
• Mathias Bergman, utsedd av Mikael Åbacka;
• Klas Lindstrand, utsedd av M Lindstrand Investment AB

 

Mailadress till valberedningen: valberedning@axolotsolutions.com

 

Instruktion och arbetsordning för valberedningen.