Valberedning

Vid Årsstämman den 11 maj 2023 fastställdes valberedningens instruktion och arbetsordning, som säger att valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 30 september året innan nästkommande årsstämma. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

 

Valberedningen inför Årsstämman 2024 består av:
• Martin Lundin, valberedningens ordförande, utsedd av MLH Management AB;
• Henrik Norlin, utsedd av Weseba AB c/o Per Olofsson;
• Lars-Eric Johansson, utsedd av SI Technology Investments AB

 

Mailadress till valberedningen: valberedning@axolotsolutions.com

 

Instruktion och arbetsordning för valberedningen.