Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2021-11-30

Nyhetsbrev Axolot Solutions – Full fart och nya kunder

Nyhetsflödet från Axolot har varit lite sparsmakat sedan jag klev in som VD den 1 oktober. Detta trots att vi är kanske mer aktiva än någonsin tidigare. Vi har valt att inte längre skicka ut pressmeddelanden för varje provkörning och...
Läs mer
2021-11-12

Axolot Solutions information om Årsstämma 2022 och utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämman 2022 i Axolot Solutions Holding AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 1 juni 2022 kl 13:00 på Hamntorget 3 i Helsingborg.Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast den...
Läs mer
2021-10-29

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2021

Axolot har under det tredje kvartalet levererat och installerat sitt andra AxoPur® vattenreningssystem.Sammandrag av tredje kvartalet 2021 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 936 tkr (621 tkr för motsvarande kvartal 2020), där huvuddelen härrör från försäljningen av ett Axopur vattenreningssystem. Övriga rörelseintäkter uppgick till 95...
Läs mer
2021-09-13

Rollförändringar och byte av VD i Axolot Solutions

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB har i samråd med nuvarande VD Martin Ragnar idag beslutat att han går in i en ny roll som vice VD med ansvar för teknologi och utveckling. Till ny VD utses nuvarande styrelseledamoten Lennart...
Läs mer
2021-09-08

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i pappersindustrin

Ett provkörningsavtal har skrivits med en kund inom pappersindustrin som vill förbättra prestandan i sin nuvarande vattenrening.Kunden har tidigare investerat i traditionell vattenrening, men kommit till insikt om utmaningar med denna såväl vad gäller tillgänglighet som driftsekonomi. I syfte att...
Läs mer
2021-08-30

Axolot Solutions har tecknat provkörningsavtal med en kund inom miljö- och återvinningsbranschen

Ett provkörningsavtal har tecknats med en norsk kund som vill förbättra sin miljöprestanda avseende rening av vatten.Kunden tar hand om nedsmutsat vatten från olika aktörer för rening. Huvudsyftet med provkörningarna är att avskilja suspenderade ämnen och emulgerad olja från vatten...
Läs mer
2021-08-26

Axolot Solutions har tecknat avtal om fördjupade tester med en kund inom testverksamhet

Den kund inom testverksamhet som i juni tecknade ett initialt provkörningsavtal har nu tecknat avtal med Axolot Solutions om fördjupade tester. Kunden behöver rena vatten från brandbekämpning.Testerna kommer att genomföras på plats hos kunden under september. Arbetet innebär en fortsättning...
Läs mer
2021-07-30

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari – Juni 2021

Axolot sålde sitt andra AxoPur® vattenreningssystem under kvartal två och ingick två avtal om fördjupade tester och studier syftande till att ta fram underlag för dimensionering av fullstora kommersiella system.Sammandrag av andra kvartalet 2021 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 529 tkr (1 019...
Läs mer
2021-06-23

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i fiskodlingsbranschen

Axolot Solutions i Finland har skrivit ett provkörningsavtal med en kund inom fiskodling, för rening av deras processvatten.Försöken kommer att genomföras vid kundens anläggning i Finland under en månad, i september. Syftet är att finna ett sätt att rena avloppsvattnet...
Läs mer
2021-06-21

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en aktör inom testverksamhet

Ett provkörningsavtal har skrivits med en kund som är verksam inom testverksamhet. Kunden behöver rena vatten från brandbekämpning.Testerna kommer att genomföras på Axolots anläggning i Landvetter och syftar till att rena vatten som förorenats i samband med brandbekämpning. Vid sådan...
Läs mer
2021-06-14

Axolot Solutions har skrivit avtal om långtidsstudie

Axolot Solutions har skrivit avtal om en fördjupande långtidsstudie av reningstekniken AxoPur® med en kund i återvinningsindustrin.Testerna med Axolots patenterade AxoPur-teknik kommer att genomföras på plats hos kunden under tre månaders tid med start i augusti, med möjlighet till förlängning....
Läs mer
2021-06-09

Axolot Solutions säljer ett AxoPur-system till en kund i logistiksektorn

Axolot Solutions har tecknat avtal rörande ett AxoPur® vattenreningssystem till en kund i logistiksektorn i Finland.Kunden driver en rörelse där kemikaliebehållare rengörs och görs redo för återanvändning. AxoPur-systemet kommer att användas för att rena det smutsvatten som uppkommer vid rengöringen...
Läs mer
2021-05-18

Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 18 maj 2021

Idag, den 18 maj 2021, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ), genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkning,...
Läs mer
2021-04-29

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-Mars 2021

Verksamheten förbereder sig på alla plan för att vara rätt positionerad när samhället öppnar upp igen efter pandemin.Sammandrag av första kvartalet 2021 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 483 tkr (725 tkr för motsvarande kvartal 2020), vilket huvudsakligen hänför sig till provkörningsaktiviteter.  Övriga...
Läs mer
2021-04-26

Statens geotekniska institut beviljar projektmedel för studie om PFAS-rening

Axolot Solutions har tillsammans med Swedavia och RISE beviljats medfinansiering från Statens geotekniska institut (SGI) för en studie av kostnadseffektiv rening av PFAS-ämnen.PFAS, per- och polyfluorerade alkansubstanser, är en grupp av 5000 kemiskt snarlika ämnen som på senare tid uppmärksammats alltmer. Nyligen dömdes...
Läs mer
2021-04-13

Axolot Solutions Holding AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.axolotsolutions.com.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com Dokument & länkarAxolot Solutions Holding AB (publ) publicerar Årsredovisningen för...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.