Archive

Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) genomför riktade emissioner av sammanlagt 49 352 748 aktier och 24 676 374 vederlagsfria teckningsoptioner. Beslut om de riktade emissionerna har delvis fattats genom beslut av styrelsen med stöd av emissionsbemyndigande den 27 oktober 2023 samt avses delvis...

Order på ytterligare en nyckelfärdig anläggning samt en väsentlig tilläggsorder från plaståtervinningsföretaget Omni Polymers. Sammandrag av tredje kvartalet 2023 Finansiellt Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 687 tkr (306 tkr för tredje kvartalet 2022), vilket i huvudsak avser systemförsäljning men även hyres- och serviceintäkter. Successiv vinstavräkning tillämpas avseende försäljning av anläggningar. Övriga...

Patent- och Registreringsverket har beslutat att godkänna en patentansökan från Axolot Solutions rörande svavelrening och kommer att publicera beslutet inom kort.Patentet avser rening av den vanligt förekommande svavelföreningen sulfat i kraftigt förorenade avloppsvatten med hjälp av en kombination av elektrokoagulation och fällningsreaktion. Svavelföreningar förekommer i...

Axolot har tidigare ingått ett avtal om leverans av en nyckelfärdig AxoPur® anläggning till Omni Polymers AB. Omni Polymers har nu valt att utvidga omfattningen av sin beställning till att omfatta kringliggande system för rening och recirkulation av processvatten vid upparbetningsanläggningen för återvunnen plast i Ängelholm.Parterna kommer också...

Axolot har sålt en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening av tvättvatten vid Jernhusens anläggning för tvätt och sanering av tåg vid underhållsdepån i Malmö. Anläggningen förväntas tas i drift om ungefär 4-5 månader och den kommer att ha en kapacitet på 4 m3 per timme....

Fortsatt många kundaktiviteter och mot slutet av kvartalet såldes en AxoPur® anläggning till en kund inom Axolots nya fokusområde plaståtervinningSammandrag av andra kvartalet 2023 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 1 182 tkr (350 tkr för andra kvartalet 2022), vilket avser del av försäljning av ett AxoPur® system som avtalades i juni månad...

Axolot har sålt en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening och recirkulation av processvatten vid Omni Polymers upparbetningsanläggning för återvunnen plast i Ängelholm.Anläggningen förväntas tas i drift om ungefär fyra månader och den kommer initialt att ha en kapacitet på 6 000 m3 per vecka. Kunden...

Såhär innan sommaren på allvar sätter in så tänkte jag att det kunde vara av intresse för våra många aktieägare att få en liten uppdatering av vad som händer i bolaget. Jag vet att det är många som undrar och funderar och jag får en...

Idag, den 11 maj 2023, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition Årsstämman fastställde Axolot Solutions Holding...