Archive

Axolot Solutions har tillsammans med Swedavia och RISE beviljats medfinansiering från Statens geotekniska institut (SGI) för en studie av kostnadseffektiv rening av PFAS-ämnen.PFAS, per- och polyfluorerade alkansubstanser, är en grupp av 5000 kemiskt snarlika ämnen som på senare tid uppmärksammats alltmer. Nyligen dömdes Ronneby kommun att betala skadestånd till...

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.axolotsolutions.com.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Ragnar, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 817 11 16, mejl: martin.ragnar@axolotsolutions.com Dokument & länkarAxolot Solutions Holding AB (publ) publicerar Årsredovisningen för 2020Om Axolot Solutions Axolot Solutions Holding AB...

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Mot bakgrund av Covid-19 genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att...

Axolot Solutions har tillsammans med ett konsortium beviljats medel från Jordbruksverket för en fördjupad utvärdering av bolagets reningsteknik. Utvärderingen avser rening vid en fiskodling i Jämtland.Sensommaren 2020 genomförde Axolot preliminära studier där vatten från fiskodlingen hos Vattudalens Fisk pumpades i land för rening och återsläpp....

Framsteg i utmanande tiderIntresset för vattenfrågor är på väg att lyfta på allvar, inte bara i Sverige utan också globalt. Det har ju varit uppenbart i många år att rent vatten är en alltmer begränsad och kritisk resurs och ett absolut behov för allt liv...

Övertecknad företrädesemission skapar förutsättningar för fortsatt genomförande av Axolots strategi, med fokus på kommersiell försäljning och leveransSammandrag av fjärde kvartalet 2020 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 1 318 tkr (882 tkr för motsvarande kvartal 2019), vilket hänför sig till den första kommersiella försäljningen av ett AxoPur®-system och till provkörningsaktiviteter. Övriga intäkter uppgick till 286...

Axolot Solutions Finland Oy har skrivit avtal med en kund i biogasindustrin, om provkörningar med Axolots patenterade teknologi.Provkörningarna kommer att genomföras på kundens anläggning i Finland. De syftar till att rena kundens avloppsvatten som uppstår vid avvattning av rötresten, vilket är en biprodukt vid biogasproduktion....