Archive

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Axolot Solutions”) offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”) om ca 25,2 MSEK, som beslutades och offentliggjordes den 9 november 2020 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 22 december, blev fulltecknad. I företrädesemissionen tecknades 24 018 043...

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot”) visar att företrädesemissionen blev övertecknad.Företrädesemissionen omfattade högst 26 503 948 aktier. Teckningsperioden löpte ut den 22 december 2020. Det preliminära resultatet visar att 21 696 052 aktier, motsvarande en likvid om cirka 20,6...

Axolot Solutions har beviljats patent i Europa på en del i sin reningsteknik.Axolot Solutions verksamhet centreras kring den egenutvecklade och patenterade vattenreningstekniken AxoPur®. I dagarna har Europa-patentverket godkänt ett nytt patent med bäring på reningstekniken. ”Beslutet är väntat men icke desto mindre glädjande och är...

Axolot Solutions i Sverige har tecknat avtal om tester med företagets patenterade AxoPur®-teknik, med en kund i återvinningsindustrin.Testerna kommer att genomföras på Axolots anläggning i Landvetter och syftar till att avskilja emulgerad olja och metalljoner från ett flöde, och därigenom på ett säkert vis finna...

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) har med anledning av Bolagets förestående företrädesemission, som offentliggjordes den 9 november 2020, upprättat ett informationsmemorandum.Axolot Solutions’ informationsmemorandum finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Där finns likaså blanketter för teckning utan företrädesrätt, både som pdf och som digital...

Vid dagens extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 9 november 2020 om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt en riktad nyemission avseende garantiersättning. Besluten fattades med erforderlig majoritet.Villkoren för företrädesemissionen i sammandrag Nyemissionen omfattar högst 26...

Axolot Solutions kommer inför kommande tillväxtorienterade nyemission att presentera sin verksamhet och planerna framåt på Aktieportföljen Live den 24 november klockan 13:55-14:20.Aktieportföljen Live är ett samarbete mellan Facebookgrupperna ”Aktier – Småbolagsjakten” och ”Aktieportføljen Investment Opportunities”. Tillsammans bildar de Nordens största digitala plattform och anslagstavla med...

Axolot Solutions Finland Oy har tecknat ett avtal med Ab Stormossen Oy, om tester med Axolots patenterade AxoPur®-teknik.Testerna kommer att genomföras vid kundens anläggning i Finland och syftar till att rena avfallsvatten som kommer från avvattning av rötresten. Ab Stormossen Oy är ett bolag som...

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB, org. nr 559077-0722 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3 i HelsingborgRätt att delta och anmälan till stämman Den som önskar delta i bolagsstämman ska:  dels vara införd...