Archive

Axolot Solutions Holding AB:s företrädesemission är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med bolagets BTA är satt till den 15 juli, 2022.EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA...

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot”) visar att företrädesemissionen blev övertecknad. Styrelsen i Axolot har beslutat att utnyttja hela överteckningsoptionen.Företrädesemissionen omfattade högst 53 797 369 aktier. Emissionskursen var 0,38 SEK, vilket innebär en total emissionslikvid om högst cirka 20,4...

Idag, den 1 juni 2022, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ), genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition Årsstämman fastställde Axolot Solutions...

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) har med anledning av Bolagets förestående företrädesemission, som offentliggjordes den 12 maj 2022, upprättat ett informationsmemorandum.Axolot Solutions’ informationsmemorandum finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Där finns likaså blanketter för teckning utan företrädesrätt, både som pdf och som digital...

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (”Axolot” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande, beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 53 797 369 aktier (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen är 0,38 SEK per aktie. Nyemissionen förväntas vid full teckning tillföra Axolot ca 20,4 miljoner...

Idag, den 5 maj 2022, hölls extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ), genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.Beslut om ändring i bolagsordning Stämman beslutade med erforderlig majoritet att anta styrelsens förslag till...

LANSERING AV HÖGEFFEKTIVA AXOPUR® 2.0 ÖPPNAR UPP NYA MARKNADERSammandrag av första kvartalet 2022 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 528 tkr (483 tkr för motsvarande kvartal 2021), vilket avser provkörningsaktiviteter och studier. Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 tkr (190) där beloppet i jämförelseperioden avser offentliga forskningsbidrag och ersättningar...

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas till årsstämma onsdagen den 1 juni 2022. Mot bakgrund av Covid-19 genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att...