Archive

Som ytterligare en del av beslutet att samordna vissa roller i ledningsgruppen, till följd av det försämrade marknadsläget, har Axolot Solutions beslutat att tjänsten som CTO ska utgå.Den anpassning av Axolots organisation som meddelades den 25 mars har lett till ytterligare en ändring i sammansättningen...

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl 13:00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3 i Helsingborg. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av...

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.axolotsolutions.com Axolot Solutions Holding AB Årsredovisning 2019För ytterligare information, vänligen kontakta:Marie Landfors, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 072-198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.comDokument & länkarReleaseOm Axolot Solutions Axolot Solutions Holding AB är...

Med anledning av det kraftigt försämrade marknadsläget, som en följd av Corona-viruset, har Axolot Solutions fattat beslut om att genomföra åtgärder för att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna.Det rådande konjunkturläget innebär för Axolots del en betydande osäkerhet kring kunders förmåga att på kort sikt...

HÖGSTA NIVÅN HITTILLS PÅ KUNDAKTIVITETER OCH FOKUS PÅ KOMMERSIALISERINGFinansiellt sammandrag: Fjärde kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 882 tkr (502 tkr för motsvarande kvartal 2018) Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 83 tkr (0) Rörelseresultatet blev -7 216 tkr (-6 933) Nettoresultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,27) Första till fjärde...

Axolot Solutions AB har tecknat ett provkörningsavtal med Piteåbaserade bioraffinaderiet SunPine AB. Det Piteåbaserade bioraffinaderiet SunPine AB har tecknat ett avtal med Axolot Solutions AB om en provkörning med Axolots vattenreningsteknik AxoPur®. Provet syftar till att utvärdera en möjlig hållbar lösning för rening av en...

Axolot Solutions AB har tecknat ett nytt provkörningsavtal med den norska papperstillverkaren Hellefoss Paper A/S.Syftet är att genomföra inledande vattenreningsförsök för att finna en lösning på företagets utsläpp av suspenderade och syreförbrukande ämnen från dess anläggning i Hokksund. Den nya studien är en fristående fortsättning...