Archive

Ett provkörningsavtal har skrivits med en kund inom pappersindustrin som vill förbättra prestandan i sin nuvarande vattenrening.Kunden har tidigare investerat i traditionell vattenrening, men kommit till insikt om utmaningar med denna såväl vad gäller tillgänglighet som driftsekonomi. I syfte att finna en mer robust och...

Axolot sålde sitt andra AxoPur® vattenreningssystem under kvartal två och ingick två avtal om fördjupade tester och studier syftande till att ta fram underlag för dimensionering av fullstora kommersiella system.Sammandrag av andra kvartalet 2021 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 529 tkr (1 019 tkr för motsvarande kvartal 2020), vilket hänför sig...

Axolot Solutions i Finland har skrivit ett provkörningsavtal med en kund inom fiskodling, för rening av deras processvatten.Försöken kommer att genomföras vid kundens anläggning i Finland under en månad, i september. Syftet är att finna ett sätt att rena avloppsvattnet från kundens fiskodling från partiklar,...

Ett provkörningsavtal har skrivits med en kund som är verksam inom testverksamhet. Kunden behöver rena vatten från brandbekämpning.Testerna kommer att genomföras på Axolots anläggning i Landvetter och syftar till att rena vatten som förorenats i samband med brandbekämpning. Vid sådan verksamhet kan många olika typer...

Axolot Solutions har skrivit avtal om en fördjupande långtidsstudie av reningstekniken AxoPur® med en kund i återvinningsindustrin.Testerna med Axolots patenterade AxoPur-teknik kommer att genomföras på plats hos kunden under tre månaders tid med start i augusti, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär en fortsättning på...

Axolot Solutions har tecknat avtal rörande ett AxoPur® vattenreningssystem till en kund i logistiksektorn i Finland.Kunden driver en rörelse där kemikaliebehållare rengörs och görs redo för återanvändning. AxoPur-systemet kommer att användas för att rena det smutsvatten som uppkommer vid rengöringen av behållarna och vattnet kommer...

Idag, den 18 maj 2021, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ), genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut...

Verksamheten förbereder sig på alla plan för att vara rätt positionerad när samhället öppnar upp igen efter pandemin.Sammandrag av första kvartalet 2021 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 483 tkr (725 tkr för motsvarande kvartal 2020), vilket huvudsakligen hänför sig till provkörningsaktiviteter.  Övriga intäkter uppgick till 190 tkr (446) och detta relaterar...