Archive

Axolot Solutions AB har signerat ett provkörningskontrakt med en kemikalietillverkare i sydöstra England. Syftet med försöken är att stötta kunden med rening av restströmmar från deras huvudprocess.  För ytterligare information, vänligen kontakta: Marie Landfors, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 072-198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.comDokument &...

AUTOMATISERAD HELHETSLÖSNING INTRODUCERAS PÅ MARKNADENTredje kvartalet 2019 i sammandrag  Nettoomsättningen uppgick till 485 tkr (673 tkr för motsvarande kvartal 2018)  Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 3 tkr (105)  Rörelseresultatet blev -5 506 tkr (-3 686)  Nettoresultat per aktie uppgick till -0,21 kr (-0,22)  Mycket goda resultat vid...

Axolot Solutions har tecknat ytterligare ett provkörningsavtal med slipmassatillverkaren Vafos Pulp A/S i NorgeAvtalet omfattar fortsatt arbete med att finna en lösning för att reducera slipmassaproduktionens utsläpp av suspenderade och syreförbrukande ämnen. Den nya studien är en fristående fortsättning på den provkörning som Axolot genomförde...

Axolot Solutions har tecknat ett provkörningsavtal med slipmassatillverkaren Vafos Pulp A/S i Norge.  Provkörningen kommer att utföras med Axolots patenterade vattenreningsteknik AxoPur®, och genomförs i syfte att undersöka möjligheterna att hjälpa Vafos att reducera sina utsläpp av syreförbrukande ämnen i sitt processvatten. Avtalet innebär att...

Axolot Solutions har tecknat avtal med en större tillverkare av förpackningspapper, om rening av vatten i relation till företagets returmassalinje. Försöken kommer att genomföras under oktober månad och inkluderar Axolots patenterade AxoPur®-teknologi. Syftet är på sikt att få till stånd en ökad grad av systemslutning, och...

INLEDANDE AFFÄRER MED BETYDELSEFULLA AKTÖRERAndra kvartalet 2019 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 607 tkr (276 tkr för motsvarande kvartal 2018) Övriga intäkter i form av bidrag från myndighet i Finland uppgick till 107 tkr (0) Rörelseresultatet blev -7 604 tkr (-4 197), inklusive avgångsvederlag -1 030 tkr Nettoresultat per...

Medarbetare inom Axolot Solutions koncernen har tecknat totalt 722 925 optioner i det incitamentsprogram som årsstämman beslutade om i maj 2019. Vid årsstämman i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions”) den 15 maj 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram varigenom högst 1 060 000 teckningsoptioner kan överlåtas...

Av Finansinspektionens insynsregister framgår att teckning skett av 1 060 000 teckningsoptioner i Axolot Solutions Holding AB och att den som genomfört transaktionen är närstående till bolagets VD, Marie Landfors. Bolaget vill förtydliga att det är Axolot Solutions AB, ett dotterbolag till Axolot Solutions Holding AB,...