Archive

Idag, den 8 maj 2024, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition Årsstämman fastställde Axolot Solutions Holding AB:s...

Axolot Solutions Holding AB meddelar att dess valberedning reviderar sitt förslag till ordförande i Bolagets styrelse, inför årsstämman onsdagen den 8 maj.Peter Lysell, befintlig ordförande i Bolagets styrelse, har av valberedningen föreslagits som styrelseordförande även för nästa mandatperiod. Nu har Peter Lysell meddelat att han...

Axolot Solutions styrelseledamot Lennart Holm medverkar idag 25 april kl 12.25 i ”Aktieportföljen LIVE”, där han gör en presentation av bolaget.Eventet Aktieportföljen LIVE och Axolots medverkan kan ses på denna länk. Presentationen kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida i efterhand.För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart...

Slutleverans och idrifttagande av två anläggningar och viktigt arbete med CE certifiering har präglat det första kvartalet.Sammandrag av första kvartalet 2024 Finansiellt Nettoomsättningen under det första kvartalet 2024 uppgick till 3 350 tkr (1 309 tkr för första kvartalet 2023), vilket i huvudsak avser slutfakturering i Omni...

Axolot och avfalls- och återvinningsföretaget Carl F i Malmö har ingått ett hyresavtal avseende en nyckelfärdig AxoPur® anläggning för rening av dagvatten vid Carl F’s sorteringsanläggning i Malmö.Anläggningen förväntas tas i drift omgående och kommer att ha en kapacitet på 3 m3 per timme. Avtalet...

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen nu finns tillgänglig på bolagets hemsida: axolotsolutions.com/investerare/rapporter/.Bolaget vill fästa läsarnas uppmärksamhet på stycket ”väsentliga händelser efter årets slut”, på sidan 5, som innehåller information om en eventuell tvist.För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Lundin, VD och koncernchef Axolot Solutions...

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024 kl 10:00, i Genetor Kontorshotell på Kungstorget 8 i Helsingborg.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden...

Axolots nyinstallerade vattenreningsanläggning vid Omni Polymers plaståtervinningsindustri i Ängelholm har nu tagits i drift. Detta i samband med att Omni Polymers återstartade sin produktion efter en omfattande ombyggnad. Uppstarten av AxoPur® anläggningen har gått helt enligt plan och det kunde konstateras att reningen fungerade från...

Axolot Solutions introducerar nu en innovation som möjliggör för pappersmassa-industrin att ta ännu ett steg mot det slutna massabruket samtidigt som man ökar användningen av naturresurser och minskar utsläppen. Innovationen som har patentsökts är en vidareutveckling av bolagets AxoPur® teknik och möjliggör fosforutvinning i sulfatprocessen.Denna...

Årets avslutande kvartal präglades av systemleveranser och genomförandet av riktade emissioner för fortsatt tillväxtSammandrag av fjärde kvartalet 2023 Finansiellt Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 5 808 tkr (375 tkr för fjärde kvartalet 2022), vilket till allra största delen avser systemförsäljning. Successiv vinstavräkning tillämpas avseende försäljning av anläggningar. Övriga rörelseintäkter var...