Archive

Axolot har nu påbörjat montaget av den nyckelfärdiga AxoPur® anläggningen hos Omni Polymers i Ängelholm. Anläggningen förväntas tas i drift under januari månad och då rena processvatten från kundens återvinningsanläggning för plastavfall.Omni Polymers är en pionjär inom området återvinning av sorterad plast från hushållsavfall. Bolaget...

Idag, den 17 november 2023, hölls extra bolagstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om riktad nyemission till styrelseledamöter och ledande befattningshavare Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag...

Årsstämman 2024 i Axolot Solutions Holding AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2024 kl 10:00 i Genetor Kontorshotell, Kungstorget 8 i Helsingborg.Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast den 20 mars 2024....

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 17 november 2023 kl 10:00, i Genetor Kontorshotell på Kungstorget 8 i Helsingborg. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i extra bolagsstämman ska: dels vara införd i den...

Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) genomför riktade emissioner av sammanlagt 49 352 748 aktier och 24 676 374 vederlagsfria teckningsoptioner. Beslut om de riktade emissionerna har delvis fattats genom beslut av styrelsen med stöd av emissionsbemyndigande den 27 oktober 2023 samt avses delvis...

Order på ytterligare en nyckelfärdig anläggning samt en väsentlig tilläggsorder från plaståtervinningsföretaget Omni Polymers. Sammandrag av tredje kvartalet 2023 Finansiellt Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 687 tkr (306 tkr för tredje kvartalet 2022), vilket i huvudsak avser systemförsäljning men även hyres- och serviceintäkter. Successiv vinstavräkning tillämpas avseende försäljning av anläggningar. Övriga...

Patent- och Registreringsverket har beslutat att godkänna en patentansökan från Axolot Solutions rörande svavelrening och kommer att publicera beslutet inom kort.Patentet avser rening av den vanligt förekommande svavelföreningen sulfat i kraftigt förorenade avloppsvatten med hjälp av en kombination av elektrokoagulation och fällningsreaktion. Svavelföreningar förekommer i...

Axolot har tidigare ingått ett avtal om leverans av en nyckelfärdig AxoPur® anläggning till Omni Polymers AB. Omni Polymers har nu valt att utvidga omfattningen av sin beställning till att omfatta kringliggande system för rening och recirkulation av processvatten vid upparbetningsanläggningen för återvunnen plast i Ängelholm.Parterna kommer också...