Archive

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt beslut om resultatdisposition Årsstämman fastställde Axolot Solutions Holding AB:s...

Axolot Solutions Finland Oy har skrivit provkörningsavtal med två olika nya kunder i FinlandEtt av uppdragen är för ett bolag som återvinner olika slags massa- och textilfibrer. Fiberåtervinningen genererar processvatten och Axolot Solutions kommer att tillhandahålla vattenreningstjänster i försökskörningar, med slutligt mål att kunna recirkulera...

AXOLOTS DEFINIERADE TEKNISKA PLATTFORM TAR FORTSATT FORM I BEFINTLIGA OCH NYA SPÄNNANDE KUNDPROJEKTSAMMANDRAG AV FÖRSTA KVARTALET 2020 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 725 tkr (169 tkr för motsvarande kvartal 2019) Övriga intäkter uppgick till 446 tkr (0), vilket avser fortsatt bidrag från finländsk jordbruksmyndighet till ett framgångsrikt reningsprojekt som inleddes under 2019 Rörelseresultatet...

Som ytterligare en del av beslutet att samordna vissa roller i ledningsgruppen, till följd av det försämrade marknadsläget, har Axolot Solutions beslutat att tjänsten som CTO ska utgå.Den anpassning av Axolots organisation som meddelades den 25 mars har lett till ytterligare en ändring i sammansättningen...

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl 13:00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3 i Helsingborg. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av...

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.axolotsolutions.com Axolot Solutions Holding AB Årsredovisning 2019För ytterligare information, vänligen kontakta:Marie Landfors, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 072-198 76 50, mejl: marie.landfors@axolotsolutions.comDokument & länkarReleaseOm Axolot Solutions Axolot Solutions Holding AB är...

Med anledning av det kraftigt försämrade marknadsläget, som en följd av Corona-viruset, har Axolot Solutions fattat beslut om att genomföra åtgärder för att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna.Det rådande konjunkturläget innebär för Axolots del en betydande osäkerhet kring kunders förmåga att på kort sikt...

HÖGSTA NIVÅN HITTILLS PÅ KUNDAKTIVITETER OCH FOKUS PÅ KOMMERSIALISERINGFinansiellt sammandrag: Fjärde kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 882 tkr (502 tkr för motsvarande kvartal 2018) Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 83 tkr (0) Rörelseresultatet blev -7 216 tkr (-6 933) Nettoresultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,27) Första till fjärde...