Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2021-04-09

Kallelse till årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Mot bakgrund av Covid-19 genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom...
Läs mer
2021-04-07

Axolot Solutions har skrivit avtal om fördjupade tester av företagets reningsteknik med en kund i återvinningsbranschen

Axolot har skrivit avtal om tester av företagets teknik med en kund i återvinningsbranschen.Testerna kommer att genomföras på plats hos kunden under maj 2021. Arbetet innebär en fortsättning på och fördjupning av de tester som genomfördes våren 2020 och syftar...
Läs mer
2021-03-29

Jordbruksverket beviljar projektmedel för fördjupad studie av miljöteknik

Axolot Solutions har tillsammans med ett konsortium beviljats medel från Jordbruksverket för en fördjupad utvärdering av bolagets reningsteknik. Utvärderingen avser rening vid en fiskodling i Jämtland.Sensommaren 2020 genomförde Axolot preliminära studier där vatten från fiskodlingen hos Vattudalens Fisk pumpades i...
Läs mer
2021-03-24

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund som bedriver hamnverksamhet

Ett provkörningsavtal har skrivits med en kund som driver en hamn med reguljär färjetrafik.Försöken genomförs under april månad och syftar främst till att rena bort zink, men också andra metalljoner och näringsämnen från vattnet. Bakgrunden är att nya regelverk ställer...
Läs mer
2021-03-17

Axolot Solutions – Nyhetsbrev

Framsteg i utmanande tiderIntresset för vattenfrågor är på väg att lyfta på allvar, inte bara i Sverige utan också globalt. Det har ju varit uppenbart i många år att rent vatten är en alltmer begränsad och kritisk resurs och ett...
Läs mer
2021-02-12

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké Januari-December 2020

Övertecknad företrädesemission skapar förutsättningar för fortsatt genomförande av Axolots strategi, med fokus på kommersiell försäljning och leveransSammandrag av fjärde kvartalet 2020 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 1 318 tkr (882 tkr för motsvarande kvartal 2019), vilket hänför sig till den första kommersiella försäljningen av ett...
Läs mer
2021-02-03

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i biogasindustrin

Axolot Solutions Finland Oy har skrivit avtal med en kund i biogasindustrin, om provkörningar med Axolots patenterade teknologi.Provkörningarna kommer att genomföras på kundens anläggning i Finland. De syftar till att rena kundens avloppsvatten som uppstår vid avvattning av rötresten, vilket...
Läs mer
2021-01-25

Axolot Solutions ska genomföra fördjupade tester med reningstekniken AxoPur® hos en kund i livsmedelsindustrin

Axolot Solutions har skrivit ytterligare provkörningsavtal med en kund i livsmedelsindustrin.Testerna med Axolots patenterade AxoPur-teknik kommer att genomföras på plats hos kunden under februari. Arbetet innebär en fortsättning på och fördjupning av de tester som genomfördes i december och syftar...
Läs mer
2020-12-29

Axolot Solutions Holding AB offentliggör utfall i företrädesemission som tecknades till ca 138%

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Axolot Solutions”) offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”) om ca 25,2 MSEK, som beslutades och offentliggjordes den 9 november 2020 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 22 december, blev fulltecknad. I...
Läs mer
2020-12-23

Axolot Solutions offentliggör preliminärt utfall i övertecknad företrädesemission

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot”) visar att företrädesemissionen blev övertecknad.Företrädesemissionen omfattade högst 26 503 948 aktier. Teckningsperioden löpte ut den 22 december 2020. Det preliminära resultatet visar att 21 696 052 aktier, motsvarande...
Läs mer
2020-12-17

Axolot Solutions stärker patentportföljen

Axolot Solutions har beviljats patent i Europa på en del i sin reningsteknik.Axolot Solutions verksamhet centreras kring den egenutvecklade och patenterade vattenreningstekniken AxoPur®. I dagarna har Europa-patentverket godkänt ett nytt patent med bäring på reningstekniken. ”Beslutet är väntat men icke...
Läs mer
2020-12-09

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i återvinningsindustrin

Axolot Solutions i Sverige har tecknat avtal om tester med företagets patenterade AxoPur®-teknik, med en kund i återvinningsindustrin.Testerna kommer att genomföras på Axolots anläggning i Landvetter och syftar till att avskilja emulgerad olja och metalljoner från ett flöde, och därigenom...
Läs mer
2020-12-04

Axolot Solutions Holding AB offentliggör informationsmemorandum

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) har med anledning av Bolagets förestående företrädesemission, som offentliggjordes den 9 november 2020, upprättat ett informationsmemorandum.Axolot Solutions’ informationsmemorandum finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Där finns likaså blanketter för teckning utan företrädesrätt, både...
Läs mer
2020-11-26

Extra bolagsstämma i Axolot godkände styrelsens beslut om nyemissioner

Vid dagens extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 9 november 2020 om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt en riktad nyemission avseende garantiersättning. Besluten fattades med erforderlig majoritet.Villkoren för företrädesemissionen i...
Läs mer
2020-11-18

Axolot Solutions presenterar sina planer framåt på Aktieportföljen Live den 24 november

Axolot Solutions kommer inför kommande tillväxtorienterade nyemission att presentera sin verksamhet och planerna framåt på Aktieportföljen Live den 24 november klockan 13:55-14:20.Aktieportföljen Live är ett samarbete mellan Facebookgrupperna ”Aktier – Småbolagsjakten” och ”Aktieportføljen Investment Opportunities”. Tillsammans bildar de Nordens största...
Läs mer
2020-11-12

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i biogasindustrin

Axolot Solutions Finland Oy har tecknat ett avtal med Ab Stormossen Oy, om tester med Axolots patenterade AxoPur®-teknik.Testerna kommer att genomföras vid kundens anläggning i Finland och syftar till att rena avfallsvatten som kommer från avvattning av rötresten. Ab Stormossen...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.