Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2019-12-02

Axolot Solutions kallelse till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot, torsdagen den 19 december 2019 kl 10:00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3, 252 21 i Helsingborg. Styrelseordförande Lennart Holm har informerat styrelsen...
Läs mer
2019-11-21

Axolot Solutions har tecknat provkörningsavtal med en kund i England

Axolot Solutions AB har signerat ett provkörningskontrakt med en kemikalietillverkare i sydöstra England. Syftet med försöken är att stötta kunden med rening av restströmmar från deras huvudprocess.  För ytterligare information, vänligen kontakta: Marie Landfors, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel:...
Läs mer
2019-11-13

VIDEO: Kommentar till Q3 rapport 2019

Kommentar till Q3 rapport 2019 av VD Marie Landfors.
Läs mer
2019-11-13

Axolot Solutions Holding AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

AUTOMATISERAD HELHETSLÖSNING INTRODUCERAS PÅ MARKNADENTredje kvartalet 2019 i sammandrag  Nettoomsättningen uppgick till 485 tkr (673 tkr för motsvarande kvartal 2018)  Övriga intäkter (exkl. aktiverat eget arbete) uppgick till 3 tkr (105)  Rörelseresultatet blev -5 506 tkr (-3 686)  Nettoresultat per...
Läs mer
2019-11-12

Axolot Solutions information om Årsstämma 2020 och utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämman 2020 i Axolot Solutions Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 14 maj 2020 kl 13:00 på Jacob Hansens Hus i Helsingborg. Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen...
Läs mer
2019-11-05

Axolot Solutions har tecknat nytt provkörningsavtal med Vafos Pulp A/S

Axolot Solutions har tecknat ytterligare ett provkörningsavtal med slipmassatillverkaren Vafos Pulp A/S i NorgeAvtalet omfattar fortsatt arbete med att finna en lösning för att reducera slipmassaproduktionens utsläpp av suspenderade och syreförbrukande ämnen. Den nya studien är en fristående fortsättning på...
Läs mer
2019-09-19

Axolot Solutions tecknar provkörningsavtal med slipmassatillverkare i Norge

Axolot Solutions har tecknat ett provkörningsavtal med slipmassatillverkaren Vafos Pulp A/S i Norge.  Provkörningen kommer att utföras med Axolots patenterade vattenreningsteknik AxoPur®, och genomförs i syfte att undersöka möjligheterna att hjälpa Vafos att reducera sina utsläpp av syreförbrukande ämnen i...
Läs mer
2019-09-02

Axolot Solutions tecknar avtal med större tillverkare av förpackningspapper

Axolot Solutions har tecknat avtal med en större tillverkare av förpackningspapper, om rening av vatten i relation till företagets returmassalinje. Försöken kommer att genomföras under oktober månad och inkluderar Axolots patenterade AxoPur®-teknologi. Syftet är på sikt att få till stånd en...
Läs mer
2019-08-23

Axolot Solutions Holding AB Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

INLEDANDE AFFÄRER MED BETYDELSEFULLA AKTÖRERAndra kvartalet 2019 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 607 tkr (276 tkr för motsvarande kvartal 2018) Övriga intäkter i form av bidrag från myndighet i Finland uppgick till 107 tkr (0) Rörelseresultatet blev -7 604 tkr...
Läs mer
2019-07-30

Axolot Solutions medarbetare tecknar optioner i incitamentsprogram

Medarbetare inom Axolot Solutions koncernen har tecknat totalt 722 925 optioner i det incitamentsprogram som årsstämman beslutade om i maj 2019. Vid årsstämman i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions”) den 15 maj 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram varigenom högst...
Läs mer
2019-07-08

Förtydligande angående teckning av optioner

Av Finansinspektionens insynsregister framgår att teckning skett av 1 060 000 teckningsoptioner i Axolot Solutions Holding AB och att den som genomfört transaktionen är närstående till bolagets VD, Marie Landfors. Bolaget vill förtydliga att det är Axolot Solutions AB, ett dotterbolag...
Läs mer
2019-05-29

Axolot Solutions installerar anläggning för vattenrening och inleder samarbete med KCL i Finland

Axolot Solutions Holding AB och finska skogsindustrins branschforskningsinstitut, KCL, har som ett första steg i ett kommande samarbete ingått ett LOI (avsiktförklaring) med målsättningen att gemensamt vidareutveckla Axolots koncept för hållbar och kostnadseffektiv recirkulation av processvatten och eliminering av slam...
Läs mer
2019-05-28

Axolot Solutions erhåller order från Fortum för långtidsutvärdering av AxoPur® vid sanering av förorenade jordmassor

Axolot Solutions (Axolot) har erhållit en order att leverera en AxoPur®-anläggning för vattenrening till Fortum Waste Solutions. Anläggningen kommer att användas tillsammans med Fortums MOPS-teknik för sanering av förorenad mark.Efter en tid av tester och utvärdering i lab- och pilotskala...
Läs mer
2019-05-22

Axolot Solutions utser Marie Landfors till ny VD

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) har utsett Marie Landfors till VD med verkan från 1 juni 2019. Hon ersätter därmed Mårten Olausson som för närvarande innehar denna position. ”Vi är mycket glada att vi lyckats attrahera Marie Landfors...
Läs mer
2019-05-15

Axolot Solutions publicerar VD Mårten Olaussons presentation från årstämma 2019

VD Mårten Olausson kommenterar 2018, första kvartalet 2019 samt vägen framåt.Presentationen finns även för nedladdning på bolagets webbplats.För ytterligare information kontakta:Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel: 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.comDokument & länkarVD-arsstamma-AGM-190515
Läs mer
2019-05-15

Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 15 maj 2019

Idag, den 15 maj 2019, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.