Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2020-12-29

Axolot Solutions Holding AB offentliggör utfall i företrädesemission som tecknades till ca 138%

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Axolot Solutions”) offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”) om ca 25,2 MSEK, som beslutades och offentliggjordes den 9 november 2020 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 22 december, blev fulltecknad. I...
Läs mer
2020-12-23

Axolot Solutions offentliggör preliminärt utfall i övertecknad företrädesemission

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot”) visar att företrädesemissionen blev övertecknad.Företrädesemissionen omfattade högst 26 503 948 aktier. Teckningsperioden löpte ut den 22 december 2020. Det preliminära resultatet visar att 21 696 052 aktier, motsvarande...
Läs mer
2020-12-17

Axolot Solutions stärker patentportföljen

Axolot Solutions har beviljats patent i Europa på en del i sin reningsteknik.Axolot Solutions verksamhet centreras kring den egenutvecklade och patenterade vattenreningstekniken AxoPur®. I dagarna har Europa-patentverket godkänt ett nytt patent med bäring på reningstekniken. ”Beslutet är väntat men icke...
Läs mer
2020-12-09

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i återvinningsindustrin

Axolot Solutions i Sverige har tecknat avtal om tester med företagets patenterade AxoPur®-teknik, med en kund i återvinningsindustrin.Testerna kommer att genomföras på Axolots anläggning i Landvetter och syftar till att avskilja emulgerad olja och metalljoner från ett flöde, och därigenom...
Läs mer
2020-12-04

Axolot Solutions Holding AB offentliggör informationsmemorandum

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) har med anledning av Bolagets förestående företrädesemission, som offentliggjordes den 9 november 2020, upprättat ett informationsmemorandum.Axolot Solutions’ informationsmemorandum finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Där finns likaså blanketter för teckning utan företrädesrätt, både...
Läs mer
2020-11-26

Extra bolagsstämma i Axolot godkände styrelsens beslut om nyemissioner

Vid dagens extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 9 november 2020 om en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt en riktad nyemission avseende garantiersättning. Besluten fattades med erforderlig majoritet.Villkoren för företrädesemissionen i...
Läs mer
2020-11-18

Axolot Solutions presenterar sina planer framåt på Aktieportföljen Live den 24 november

Axolot Solutions kommer inför kommande tillväxtorienterade nyemission att presentera sin verksamhet och planerna framåt på Aktieportföljen Live den 24 november klockan 13:55-14:20.Aktieportföljen Live är ett samarbete mellan Facebookgrupperna ”Aktier – Småbolagsjakten” och ”Aktieportføljen Investment Opportunities”. Tillsammans bildar de Nordens största...
Läs mer
2020-11-12

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i biogasindustrin

Axolot Solutions Finland Oy har tecknat ett avtal med Ab Stormossen Oy, om tester med Axolots patenterade AxoPur®-teknik.Testerna kommer att genomföras vid kundens anläggning i Finland och syftar till att rena avfallsvatten som kommer från avvattning av rötresten. Ab Stormossen...
Läs mer
2020-11-11

Axolot Solutions information om Årsstämma 2021 och utsedda ledamöter till valberedningen

Årsstämman 2021 i Axolot Solutions Holding AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 18 maj 2021 kl 13:00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3 i Helsingborg.Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast...
Läs mer
2020-11-09

Kallelse till extra bolagsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB, org. nr 559077-0722 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Hamntorget 3 i HelsingborgRätt att delta och anmälan till stämman Den som önskar delta...
Läs mer
2020-11-09

Axolot avser att genomföra företrädesemission om 25,2 MSEK som ska säkerställa leveranskapacitet för förväntade beställningar samt ökad försäljningstakt

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (”Axolot” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 26 503 948 aktier under förutsättning av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen är 0,95 SEK per...
Läs mer
2020-11-06

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i metallbearbetningsindustrin

Axolot Solutions i Sverige har tecknat avtal om tester med företagets patenterade AxoPur®-teknik och patentsökta AxoPlus™-teknik, med en kund i metallbearbetningsindustrin. Testerna kommer att genomföras på Axolots anläggning i Landvetter och syftar till att avskilja metalljoner och sulfatjoner från ett flöde,...
Läs mer
2020-11-04

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i livsmedelsindustrin

Axolot Solutions i Sverige har tecknat avtal om tester med företagets patenterade AxoPur®-teknik med en kund i livsmedelsindustrin.Testerna kommer att genomföras på plats hos kunden och syftar till att avskilja näringsämnen och bakterier från ett flöde, i syfte att kunna...
Läs mer
2020-11-02

Axolot Solutions har skrivit provkörningsavtal med en kund i massa- och pappersindustrin

Axolot Solutions i Sverige har tecknat avtal om tester med företagets patenterade AxoPur®-teknik med en kund i massa- och pappersindustrin.Testerna kommer att genomföras i Axolots lokaler i Landvetter och syftar till att dels avskilja näringsämnen från ett flöde och i...
Läs mer
2020-10-30

Axolot Solutions Holding AB (publ) – Delårsrapport Januari-September 2020

Lansering av modellprogram och försäljning av det första kommersiella AxoPur-systemet markerar företagets avstamp mot framtidenSammandrag av tredje kvartalet 2020 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 621 tkr (485 tkr för motsvarande kvartal 2019), vilket hänför sig till provkörningsaktiviteter i främst Sverige och Finland. Övriga...
Läs mer
2020-10-06

Renare vatten en allt större miljöfråga

Axolot Solutions - NyhetsbrevAxolot Solutions verkar, genom sitt koncept för industriell vattenrening, inte enbart på den tekniska och kommersiella arenan. Frågan om tillgång på tillräckliga mängder av rent vatten har också en mycket tydlig politisk dimension. Faktum är att vattenfrågan...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.