Nyheter / pressmeddelande

Nyheter / pressmeddelande

2019-08-23

Axolot Solutions Holding AB Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

INLEDANDE AFFÄRER MED BETYDELSEFULLA AKTÖRERAndra kvartalet 2019 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 607 tkr (276 tkr för motsvarande kvartal 2018) Övriga intäkter i form av bidrag från myndighet i Finland uppgick till 107 tkr (0) Rörelseresultatet blev -7 604 tkr...
Läs mer
2019-07-30

Axolot Solutions medarbetare tecknar optioner i incitamentsprogram

Medarbetare inom Axolot Solutions koncernen har tecknat totalt 722 925 optioner i det incitamentsprogram som årsstämman beslutade om i maj 2019. Vid årsstämman i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions”) den 15 maj 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram varigenom högst...
Läs mer
2019-07-08

Förtydligande angående teckning av optioner

Av Finansinspektionens insynsregister framgår att teckning skett av 1 060 000 teckningsoptioner i Axolot Solutions Holding AB och att den som genomfört transaktionen är närstående till bolagets VD, Marie Landfors. Bolaget vill förtydliga att det är Axolot Solutions AB, ett dotterbolag...
Läs mer
2019-05-29

Axolot Solutions installerar anläggning för vattenrening och inleder samarbete med KCL i Finland

Axolot Solutions Holding AB och finska skogsindustrins branschforskningsinstitut, KCL, har som ett första steg i ett kommande samarbete ingått ett LOI (avsiktförklaring) med målsättningen att gemensamt vidareutveckla Axolots koncept för hållbar och kostnadseffektiv recirkulation av processvatten och eliminering av slam...
Läs mer
2019-05-28

Axolot Solutions erhåller order från Fortum för långtidsutvärdering av AxoPur® vid sanering av förorenade jordmassor

Axolot Solutions (Axolot) har erhållit en order att leverera en AxoPur®-anläggning för vattenrening till Fortum Waste Solutions. Anläggningen kommer att användas tillsammans med Fortums MOPS-teknik för sanering av förorenad mark.Efter en tid av tester och utvärdering i lab- och pilotskala...
Läs mer
2019-05-22

Axolot Solutions utser Marie Landfors till ny VD

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) har utsett Marie Landfors till VD med verkan från 1 juni 2019. Hon ersätter därmed Mårten Olausson som för närvarande innehar denna position. ”Vi är mycket glada att vi lyckats attrahera Marie Landfors...
Läs mer
2019-05-15

Axolot Solutions publicerar VD Mårten Olaussons presentation från årstämma 2019

VD Mårten Olausson kommenterar 2018, första kvartalet 2019 samt vägen framåt.Presentationen finns även för nedladdning på bolagets webbplats.För ytterligare information kontakta:Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel: 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.comDokument & länkarVD-arsstamma-AGM-190515
Läs mer
2019-05-15

Kommuniké från årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ) den 15 maj 2019

Idag, den 15 maj 2019, hölls årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde...
Läs mer
2019-05-10

Axolot Solutions Holding AB Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Förberedelser för kommersiellt genombrottJanuari-Mars ·    Nettoomsättning 169 tkr (0 för motsvarande kvartal 2018) ·    Rörelseresultat -5 669 tkr (-3 423) ·    Nettoresultat -5 669 tkr (-3 423) ·    Nettoresultat per aktie -0.21 kronor (-3.42) ·    Investeringar i tre nya pilotanläggningar, som tas...
Läs mer
2019-04-24

Axolot Solutions publicerar årsredovisningen för 2018

Axolot Solutions Holding AB meddelar att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.axolotsolutions.com.För ytterligare information kontakta:Mårten Olausson, CEO Axolot Solutions, tel: 070–5840617, mejl: marten.olausson@axolotsolutions.comDokument & länkar Om Axolot Solutions Holding AB Axolot Solutions Holding AB är ett...
Läs mer
2019-04-23

Rättelse av föregående pressmeddelande: Axolot Solutions erhåller order för leverans av AxoPur®-anläggning till livsmedels-producent i västra Finland

Axolot Solutions Finland Oy, helägt dotterbolag inom Axolot Solutions-koncernen, har erhållit en order att leverera en anläggning som bygger på bolagets teknologi för vattenrening, AxoPur®, till en livsmedelsproducent i västra Finland. Ordern är inledningsvis värd ca 0,5 MSEK och anläggningen...
Läs mer
2019-04-23

Rättelse av föregående pressmeddelande: Axolot Solutions erhåller order för leverans av AxoPur®-anläggning till livsmedels-producent i västra Finland

Axolot Solutions Finland Oy, helägt dotterbolag inom Axolot Solutions-koncernen, har erhållit en order att leverera en anläggning som bygger på bolagets teknologi för vattenrening, AxoPur®, till en livsmedelsproducent i västra Finland. Ordern är inledningsvis värd ca 0,5 MSEK och anläggningen...
Läs mer
2019-04-23

Axolot Solutions erhåller order för leverans av AxoPur®-anläggning till livsmedels-producent i västra Finland

Axolot Solutions Finland Oy, helägt dotterbolag inom Axolot Solutions-koncernen, har erhållit en order att leverera en anläggning som bygger på bolagets teknologi för vattenrening, AxoPur®, till en livsmedelsproducent i västra Finland. Ordern är inledningsvis värd ca 0,5 MSEK och anläggningen...
Läs mer
2019-04-10

Kallelse till årsstämma i Axolot Solutions Holding AB (publ)

Aktieägarna i Axolot Solutions Holding AB (publ), org. nr. 559077-0722, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl 13:00 i Röda Rummet i Jacob Hansens hus, Hästmöllegränd 5 i Helsingborg.RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta...
Läs mer
2019-02-13

Axolot Solutions Holding AB Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

Genomförda nyemissioner, listning vid Nasdaq Stockholm First North och många kundaktiviteterOktober-December • Rörelseintäkter 1 195 TSEK (390 för motsvarande kvartal 2017) • Rörelseintäkter exklusive aktiverat eget arbete 502 TSEK (273) • Rörelseresultat -6 932 TSEK (-3 467) • Nettoresultat -6 906...
Läs mer
2019-02-08

Succé för Axolots första anläggning i Finland

Axolot Solutions första industriella vattenreningssystem har nu varit i drift sedan sommaren 2018, detta vid Colombier Finlands bestrykningsanläggning i Pyttis, Finland. Erfarenheterna sedan starten är mycket goda, vilket framgår vid ett samtal med Carl-Erik Guttormsen, Colombier Finland Area Director. Det...
Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prenumerera

För information via e-post vänligen fyll i formuläret nedan.